close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAGADNIENIA PRAWNE

 •  

  Ochrona praw autorskich

  Na podstawie przepisów prawa międzynarodowego i wewnętrznych FR uprzejmie wyjaśniam, że bez zgody autora wyrażonej w formie pisemnej umowy o przeniesienie praw majątkowych do utworu nie jest dozwolone pod groźbą odp. odszkodowawczej i karnej wykorzystanie „utworu" na żadnym z możliwych pól eksploatacji tzn. tłumaczenia, powielania rozpowszechniania itp.

  Kwestie ochrony praw autorskich zawarte są w prawie międzynarodowym i wewnętrznym większości państw. Większość krajów w tym ZSRR(obecnie FR) i Polska podpisały Konwencję Berńską o ochronie literackich i artystycznych utworów (z 9.09.1979r.) oraz Ogólnoświatową Konwencję o prawach autorskich (Genewa 6.09.1952 r.). Pierwsza ww. konwencja mówi w art. 11 bis o wyłączności praw autora do udzielenia zgody na przeniesienie wszelkich praw majątkowych zaś druga wskazuje na wyłączne prawo autora na tłumaczenie wydawnictwo i zezwolenie na takie działanie.

  W prawie FR w 1990 r. w ustawie o własności wprowadzono pojęcie własności intelektualnej następnie zapisane zostało to prawo w nowej Konstytucji FR (art.44) i szczegółowo uregulowane w części IV Kodeksu cywilnego FR wprowadzonego w życie dnia 18.12.2006 r. federalną ustawa 231 obowiązującą od 1.02.2008 r.           

  Ochrona praw majątkowych nie ogranicza się do terytorium państwa gdzie powstał utwór lecz podlega ochronie we wszystkich państwach.

  Dla szerszego wyjaśnienia przedstawię definicje praw autorskich i pojęcia utworu;

  Prawo autorskie w znaczeniu podmiotowym ogół przepisów zapewniających twórcom dzieł ochronę ich uprawnień osobistych i majątkowych. W znaczeniu przedmiotowym: ochrona utworów literackich, naukowych i artystycznych (przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze).
  utwór każdy przejaw twórczości o indywidualnym charakterze, niezależnie od postaci, wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia - tak definiuje utwór ustawa o prawie autorskim. Przykładowe wyliczenie rodzajów utworów, zawarte również w ustawie: literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, urbanistyczne, muzyczne, sceniczne, choreograficzne, pantomimiczne, audiowizualne. Utwór jest dobrem niematerialnym (przeniesienie nawet całości autorskich praw majątkowych do utworu nie jest wcale równoznaczne z przeniesieniem własności oryginału dzieła, w którym utwór został utrwalony i odwrotnie). Prawo chroni nie tylko ostateczną postać utworu lecz także jego plany, zarysy, szkice, modele, projekty itp. Utwór nie musi być utrwalony aby korzystać z ochrony - jej początek jest związany z ustaleniem utworu, a więc zaczyna się od momentu gdy autor stworzył możliwości zapoznania się z dziełem choćby jednemu odbiorcy poza nim samym. Na tych samych zasadach co utwór oryginalny, chronione są opracowania cudzych utworów.

  2010.11.23

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: