close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPŁATY WIZOWE

 •  

   

  1. Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego obywatela Federacji Rosyjskiej wynosi 35 EUR.

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego obywatela państwa trzeciego (nie Federacji Rosyjskiej) wynosi 60 EUR, zaś od wniosków wizowych dzieci (do lat 12) tych obywateli  pobierana jest opłata wizowa w wysokości 35 EUR.

   

  W stosunku do wnioskodawców będących obywatelami państw, z którymi obowiązują dwustronne umowy z Unią Europejską o ułatwieniach w wydawaniu wiz, tj.:  Ukrainy, Gruzji, Mołdowy, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Serbii, obowiązuje opłata wizowa zawarta w tych umowach.

   

  Opłata za przyspieszone rozpatrzenie wniosku wizowego obywatela Federacji Rosyjskiej wynosi 70 EUR.

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 60 EUR.

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej 60 EUR.

   

   

   

  2. Dodatkowe informacje o opłatach w procesie aplikowania o wizę

   

  Konsulat przyjmuje opłaty wyłącznie w walucie EURO. PPWW przyjmują opłaty w rublach rosyjskich.

   

  Dodatkowa opłata pobierana za podanie wniosku wizowego w centrum wizowym wynosi równowartość w rublach kwoty 11 EUR.

   

  Osoba ubiegająca się o wizę otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej po dokonaniu płatności.

   

  Opłaty wyszczególnione w punkcie 1 są opłatami za rozpatrzenie wniosku (nie zaś za faktyczne udzielenie wizy). W sytuacji, gdy wniosek zostanie dopuszczony do rozpatrzenia, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (nawet w sytuacji wycofania wniosku przed wydaniem decyzji, a także w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania wizy).

   

   

   

  3. Odstąpienie od pobierania opłaty

   

  W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii obywateli Federacji Rosyjskiej odstępuje się od pobierania opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego:

   

  - bliscy krewni - współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie i wnukowie obywateli Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujący na terytorium państw członkowskich;

  - członkowie oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do Federacji Rosyjskiej uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych przez organizacje międzyrządowe jednego z państw członkowskich.

  - członkowie rządów i parlamentów krajowych oraz regionalnych, a także trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy w/w umowy;

  - uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;

  - osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie;

  - osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu przejścia pilnego zabiegu medycznego, oraz osoby im towarzyszące, lub w celu udziału w pogrzebie bliskiego krewnego albo w celu odwiedzenia ciężko chorego bliskiego krewnego;

  - uczestnicy międzynarodowych młodzieżowych imprez sportowych oraz osoby im towarzyszące;

  - osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

  - uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.

   

  Wnioskujący o wizę krajową w związku z posiadaniem Karty Polaka (wiza D-18) są zwolnieni z opłaty wizowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: