close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ŚRODKI FINANSOWE

 • Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu:

   

  - nieprzekraczający 4 dni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania, w trakcie jego pobytu na tym terytorium, w wysokości, co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

  - powyżej 4 dni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca, w trakcie jego pobytu na tym terytorium, w wysokości, co najmniej 75 złotych na każdy dzień pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, niezbędne do pokrycia podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz tranzytu przez terytorium RP do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie, którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

  - 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

  - 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,

  - 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

  – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium RP, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, tranzytu przez terytorium RP do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, są:

  - czek podróżny;

  - zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;

  - zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

   

  Dokumentem, który może potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, tranzytu przez terytorium RP do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  - jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,

  - ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

  - przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,

  - jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną musi posiadać środki finansowe, niezbędne do pokrycia jego utrzymania na terytorium RP, w wysokości, co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe, niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium RP, w wysokości, co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium RP, w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.

   

  UWAGA: W przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP potwierdza posiadanie środków finansowych w walucie obcej, do przeliczenia jej na walutę polską stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na to terytorium.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: