close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PODSTAWY PRAWNE W SPRAWACH WIZOWYCH

 • Podstawy prawne wydawania wiz 

   

  1. Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej (Dz. U. UE. L. 2007. 129. 27).

   

  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy, Dz. U. UE. L. 2009. 243 .1).

   

  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1545, ze zm.).

   

  4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1990, ze zm.).

   

  5. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 900, ze zm.).

   

  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz. U. z 2015r., poz. 326)

   

  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (L 303, 28.11.2018, str. 39–58)
   

   

   

  Podstawy prawne ochrony danych osobowych wnioskodawców wizowych:

   

  1. Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.)

   

  2. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006r.)

   

  3. Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.)

   

  4. Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 z 27.01.2010 r.)

   

  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.)

   

  6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1203, ze zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: