close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PODWÓJNE OBYWATELSTWO

 •  

   

  Status prawny obywateli FR określają: Konstytucja Federacji Rosyjskiej, Ustawa Federalna z 31 maja 2002 roku nr 62-FZ „O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej” oraz poszczególne przepisy Kodeksu Karnego FR i Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych FR.

  Art. 62 Konstytucji FR z 25 grudnia 1993 r. ze zmianami z 30 grudnia 2008 stanowi:

  Obywatel Federacji Rosyjskiej może posiadać obywatelstwo obcego państwa (podwójne obywatelstwo) zgodnie z ustawą federalną lub umową międzynarodową FR.

  Do Ustawy Federalnej „O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej” oraz do poszczególnych aktów ustawodawczych  FR regulujących sytuację prawną obywateli FR zostały wprowadzone zmiany na mocy Ustawy Federalnej   z 4 czerwca 2014 roku nr 142-FZ, które weszły w życie 4 sierpnia 2014 roku. Ustawa Federalna FR z 4 czerwca 2014 roku N 142-FZ była oficjalnie opublikowana w Rosyjskiej Gazecie 6  czerwca 2014 roku.

  W części uregulowań sytuacji prawnej obywateli FR, posiadających również obywatelstwo innych państw Ustawa Federalna z 4 czerwca 2014 roku nr 142-FZ wprowadziła następujące zmiany:

  • Jeśli umowa międzynarodowa FR lub ustawa federalna nie stanowi inaczej, obywatel FR (za wyjątkiem obywateli FR stale zamieszkałych poza granicami FR), posiadający również inne obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt stały albo inny ważny dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu w państwie obcym obowiązany jest złożyć pisemne powiadomienie  o posiadaniu innego obywatelstwa lub dokumentu o prawie stałego pobytu w państwie obcym do federalnego organu władzy wykonawczej, uprawnionego do pełnienia funkcji kontroli  i nadzoru w zakresie migracji właściwego dla miejsca zamieszkania danego obywatela na obszarze FR (w przypadku braku  takiego – dla miejsca jego pobytu na obszarze FR, a w przypadku braku miejsca zamieszkania i pobytu na obszarze Federacji Rosyjskiej – dla miejsca, w którym faktycznie znajduje się w FR) w ciągu 60 dni od daty nabycia przez obywatela innego obywatelstwa lub otrzymania dokumentu na pobyt stały w państwie obcym.
  • W przypadku osób nieletnich (poniżej 18 roku życia) lub osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych ww. czynności wykonują ich opiekunowie prawni.

   

  Złożenie powiadomienia o posiadaniu innego obywatelstwa lub karty pobytu w państwie obcym następuje osobiście lub przesyłką pocztową za okazaniem przez osobę wysyłającą dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość na terytorium FR.

  Do zawiadomienia załącza się kopię paszportu państwa obcego lub innego dokumentu, stwierdzającego posiadanie innego obywatelstwa i (lub) karty pobytu w państwie obcym oraz kopię  paszportu obywatela FR lub innego dokumentu, stwierdzającego tożsamość danego obywatela na terytorium FR.

  Nie spełnienie obowiązku złożenia we właściwym organie federalnym władzy wykonawczej, uprawnionego do kontroli i nadzoru w zakresie migracji powiadomienia o posiadaniu przez obywatela FR obywatelstwa państwa obcego lub prawa pobytu  albo innego ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do stałego zamieszkania w państwie obcym, podlega karze grzywny  w wysokości do dwustu tysięcy rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę bądź innego dochodu sprawcy za okres do jednego roku albo prac publicznych w wymiarze do czterystu godzin.

  Przekroczenie ustalonego trybu składania przez obywatela FR lub jego opiekuna prawnego powiadomienia o posiadaniu obywatelstwa państwa obcego lub karty pobytu albo innego ważnego dokumentu, stwierdzającego prawo do jego stałego zamieszkania w państwie obcym, polegające na opóźnieniu złożenia powiadomienia albo przekazaniu niepełnych albo nierzetelnych danych podlega karze grzywny w wysokości od pięciuset do jednego tysiąca rubli.

  Obywatel FR (za wyjątkiem obywatela FR stale zamieszkałego poza graniami FR) posiadający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy federalnej obywatelstwo obcego państwa lub kartę pobytu albo inny ważny  dokument potwierdzający jego prawo do stałego pobytu w państwie obcym obowiązany jest złożyć do właściwego organu federalnego władzy wykonawczej uprawnionej do kontroli i nadzoru w zakresie migracji pisemne powiadomienie o posiadaniu innego obywatelstwa lub karty pobytu albo innego ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do jego stałego pobytu w państwie obcym do dnia 2 października 2014 r.

  Formularz powiadomienia jest dostępny na stronie: 

  http://www.fms.gov.ru/russian_national/inoe_grazhdanstvo

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: