close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZWIERZĘTA

 • Przewóz zwierząt w celach niehandlowych – lista przejść granicznych:

  Pełna lista przejść granicznych, gdzie odbywa się kontrola zwierząt towarzyszących (przewożonymi w celach niehandlowych) na polskiej granicy zewnętrznej  znajduje się tu: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1526 wraz z wszystkimi potrzebnymi informacjami na temat warunków weterynaryjnych, jakie muszą być spełnione przy przekraczaniu granicy.

   

  Lista przejść granicznych w innych państwach UE dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej  https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

   

  Pod linkiem http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4837 znajduje się przewodnik dla właściciela zwierzęcia (także w wersji rosyjskiej).

   

  Przewóz zwierząt w celach handlowych – lista przejść granicznych:

  Pełna lista przejść granicznych, gdzie odbywa się kontrola zwierząt towarzyszących (przewożonymi w celach handlowych) na polskiej granicy zewnętrznej  znajduje się pod linkiem: http://old.wetgiw.gov.pl/files/2074_THE%20LIST%20OF%20CHECKPOINTS,%20ON%20WHICH%20THE%20CUSTOM%20SERVICES%20PERFOR%20AN%20INSPECTION%20OF%20PET%20ANIMALS.pdf

  Informacje zaktualizowane zostały w dniu 24.08.2017 r.

   

  Przewóz zwierząt przez granicę RP - ogólne informacje

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej informuje o następujących zasadach przewozu przez obywateli Federacji Rosyjskiej towarzyszących im w podróży ( w celach niehandlowych ) zwierząt przez polską granicę państwową. Wwóz psów, kotów i fretek z Rosji do Polski możliwy jest po spełnieniu następujących warunków : zwierzęta muszą być oznakowane, tj. powinny posiadać wyraźnie czytelny tatuaż lub mikrochip, muszą posiadać odpowiednie świadectwo zdrowia ( z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie ) obowiązujące przy wjeździe do państw Unii Europejskiej, którego wzór w wersji angielsko - polskiej dostępny jest na sronie internetowej www.wetgiw.gov.pl oraz w określonych przypadkach muszą być poddane neutralizującemu miareczkowaniu przeciwciał, o czym także powinno informować wspomniane świadectwo zdrowia zwierzęcia.
  Szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno być dokonane nie aktywowaną szczepionką wyprodukowaną zgodnie z normami OIE. Dopiero po upływie 21 dni od daty takiego szczepienia zwierzę może wjechać na terytorium Polski. W przypadku szczepienia tzw. przypominającego uważa się je za ważne jeżeli szczepionka taka podana została w okresie ważności określonym przez producenta poprzedniej szczepionki podanej w Rosji. Szczepienie przypominające uważa się jednak za pierwotne, gdy brak jest weterynaryjnego świadectwa o poprzednim szczepieniu. Istnieje także zakaz wwozu na terytorium Polski nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie psów i kotów w wieku poniżej trzech miesięcy. Natomiast do wspomnianego wcześniej odpowiedniego zaświadczenia weterynaryjnego należy dołączyć dokumentację dowodową lub jej uwierzytelnioną kopię obejmującą szczegółowe dane identyfikacyjne zwierzęcia, szczegóły dotyczące szczepienia i wynik próby serologicznej.
  Odnośnie zaś wspomnianego wcześniej obowiązku badania na miareczkowanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie istnieją od niego odstępstwa uwarunkowane środkiem transportu jakim zwierzę jest przewożone : zwierzę jadące do Polski tranzytem przez państwo trzecie, z którego wymagane jest badanie na miareczkowanie przeciwciał musi posiadać jego aktualny wynik, natomiast jeśli zwierzę leci samolotem z Rosji bezpośrednio do Polski lub tranzytem przez państwo trzecie, z którego także wymagane jest miareczkowanie, ale zwierzę podczas międzylądowania pozostaje wyłącznie w obrębie lotniska, to wówczas badanie na miareczkowanie nie jest wymagane. W przypadku wwozu do Polski psów, kotów i fretek o liczbie nie przekraczającej łącznie pięciu zwierząt organy celne w wyznaczonych przejściach granicznych przeprowadzają ich kontrolę identyfikacyjną i dokumentacji. W przypadku oznakowania zwierzęcia za pomocą mikrochipu, który nie spełnia normy ISO 11784 lub załącznika A do normy 11785 osobą odpowiedzialną za możliwość jego odczytania podczas każdej kontroli jest właściciel zwierzęcia lub inna osoba za nie odpowiedzialna. Przy przewozie przez granicę psów, kotów lub fretek w liczbie przekraczającej łącznie pięć sztuk zwierząt podlegają one pełnej weterynaryjnej kontroli granicznej. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymagań organy celne zawiadamiają właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, który na mocy własnej decyzji zarządza : cofnięcie zwierzęcia do państwa jego pochodzenia, ewentualnie jego izolowanie na koszt właściciela lub osoby za nie odpowiedzialnej, lub też uśpienie zwierzęcia, jeśli jego cofnięcie lub izolacja poprzez kwarantannę są niemożliwe do przeprowadzenia. Wykonanie powyższych decyzji nadzoruje powiatowy lekarz weterynarii, a do czasu zastosowania w/w środków zwierzęta pozostają pod dozorem celnym w pomieszczeniach przystosowanych do przetrzymywania zwierząt. W okresie tym opiekę nad nimi obowiązany jest zapewnić właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna. Natomiast w przypadku przewozu przez polską granicę państwową zwierząt w celach komercyjnych ( handlowych ) obowiązuje świadectwo weterynaryjne wymagane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jego wzór również znajduje się na stronie internetowej www.wetgiw.gov.pl. Wymagania odnośnie szczepień przeciwko wściekliźnie w tym przypadku są takie same jak przedstawione powyżej przy przemieszczaniu się zwierząt w celach niehandlowych. W przypadku przewozu przez granicę koni rejestrowanych na zawody sportowe lub aukcje obowiązuje zasada, że zwierzęta te muszą pochodzić z tych części Rosji, z których terenu można sprowadzać konie do Unii Europejskiej. Zwierzęta muszą posiadać w zależności od celu przeznaczenia zwierzęcia właściwy rodzaj świadectwa zdrowia wypełniony przez uprawnionego rosyjskiego lekarza weterynarii, dokument identyfikacyjny ( paszport ) i wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu - CVED, które po wypełnieniu właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna powinna 24 godziny przed przyjazdem zwierzęcia na granicę przesłać faksem do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy granicznego inspektoratu weterynarii oraz jego oryginał przekazać personelowi weterynaryjnemu bezpośrednio w posterunku kontroli granicznej. Podobne zasady obowiązują przy przewozie bydła. Ponadto organ celny nadaje odpowiednie przeznaczenie celne przesyłce koni po przeprowadzeniu przez granicznego lekarza weterynarii kontroli i potwierdzeniu jej przeprowadzenia wydaniem weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy. Szczegółowe informacje na temat koniecznych dokumentów przy wwozie na terytorium Unii Europejskiej koni pochodzących z Federacji Rosyjskiej można uzyskać także na stronie internetowej www. wet@wetgiw.gov.pl. Ważnym jest również to, że w stosunku do koni przywożonych w celach wystawowych, aukcji, sportowych, pokazowych czy konkursowych zastosowanie może mieć procedura odprawy czasowej ze zwolnieniem z należności przywozowych w związku z późniejszym powrotnym wywozem zwierzęcia. Zwierzęta przywożone w tym celu powinny być zgłoszone do procedury odprawy czasowej z zastosowaniem pisemnego zgłoszenia celnego - dokumentu SAD lub karnetu ATA. W przypadku dokumentu SAD koniecznym jest jednak złożenie zabezpieczenia na pokrycie kwoty obliczonych należności celnych i podatkowych w przypadku nie wywiezienia zwierzęcia z Polski. W sytuacji wykorzystywania karnetu ATA nie ma obowiązku składania dodatkowego zabezpieczenia finansowego. Odnośnie przewozu przez polską granicę państwową królików domowych, gryzoni, płazów, gadów, ozdobnych ryb tropikalnych, wszystkich gatunków ptaków z wyjątkiem drobiu objętego dyrektywami Rady 90/539/EWG i 92/65/EWG oraz bezkręgowców ( z wyjątkiem pszczół i skorupiaków ) brak jest szczególnych regulacji. Obywatel Federacji Rosyjski przy każdorazowym przewozie takich zwierząt przez polską granicę państwową powinien odpowiednio wcześniej za pośrednictwem rosyjskiej placówki konsularnej w Polsce wystąpić do Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie z prośbą o zgodę na konkretny przewóz i ustalenie jego warunków. Lista posterunków weterynaryjnej kontroli granicznej na polskiej granicy państwowej z Rosją, Białorusią i Ukrainą : Bezledy, Kuźnica Białostocka, Kukuryki ( Koroszczyn ), Korczowa oraz port lotniczy Warszawa Okęcie. Także porty morskie w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.
  Przy wszelkiego rodzaju sytuacjach niejasnych i problemowych dotyczących przywozu zwierząt do Polski każdy rosyjski podmiot fizyczny i prawny powinien zwracać się o pomoc do rosyjskich przedstawicielstw konsularnych na terenie Polski, tj. Wydziału Konsularnego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie oraz konsulatów generalnych Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: