close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZEKROCZENIE GRANICY FR-RP

 •  

   

  Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2003 r. (Mon. Pol. Nr 51. Poz. 800), tekst Umowy:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20030510800 , wjazd, wyjazd, przebywanie i podróżowanie tranzytem przez terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony odbywa się na podstawie ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość, uznawanych przez Umawiające się Strony, oraz wiz, przez przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego.

  Dokumentami stwierdzającymi tożsamość obywateli RP i uprawniającymi do odbywania podróży są:

  1. paszport;
  2. paszport tymczasowy;
  3. paszport dyplomatyczny;
  4. paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
  5. książeczka żeglarska.

  Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony lub karty stałego pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej, wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub kart stałego pobytu wydanych przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej w okresie ich ważności, bez wiz.

  Warunki otrzymania wiz określa Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej (Dz.U. UE z dnia 17 maja 2007r.), tekst Umowy: http://www.msz.gov.pl/resource/4941cfb0-ee70-4b35-a70d-b485447d8354:JCR Umowa wprowadziła na zasadzie wzajemności ułatwienia w wydawaniu wiz obywatelom UE i FR planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni. Określiła, m.in. dokumenty potwierdzające cel podróży na terytorium drugiej strony, zasady wydawania wiz wielokrotnego wjazdu, opłaty za rozpatrzenie i czas rozpatrywania wniosku wizowego. Jednym z wymogów uzyskania wizy jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji (po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej).

  Szczegółowe informacje wizowe dostępne są na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady Rosji w Polsce: warsaw@kdmid.ru

  Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy. Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, która jest następnie podstawą do zameldowania w miejscu pobytu.

  Zgodnie z tą Umową między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz, obywatele UE i FR, którzy zgubili swój dowód tożsamości lub którym taki dokument skradziono podczas pobytu na terytorium FR lub państw członkowskich, mogą opuścić to terytorium na podstawie ważnego dowodu tożsamości upoważniającego do przekroczenia granicy, wydanego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny danego państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej, bez konieczności posiadania wizy lub innego rodzaju upoważnienia. W przypadku utraty podczas pobytu w Rosji dokumentów stwierdzających tożsamość, obywatele polscy mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów wydanych przez polskiego konsula, tj. paszportu tymczasowego, bez obowiązku uzyskania wizy wyjazdowej. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 80 Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 9 czerwca 2003 r. nr 335 odbiór nowego dokumentu paszportowego (nie dotyczy paszportów tymczasowych wydanych w celu powrotu do kraju) wiąże się z koniecznością uzyskania wizy rosyjskiej do nowego dokumentu na pisemny wniosek osoby/instytucji zapraszającej. W związku z powyższym zalecamy wcześniejsze uzyskanie informacji dotyczącej procedury otrzymania wizy rosyjskiej w odpowiednich organach Służby Migracyjnej FR. Obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej obowiązani są posiadać ważną rosyjską wizę tranzytową. Wiza tranzytowa może być jedno lub dwukrotna i wystawiana jest na okres do 10 dni w jedną stronę.

  Z obowiązku posiadania wizy zwolnieni są pasażerowie podróżujący samolotem, przelatujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą opuszczać strefy tranzytowej lotniska, za wyjątkiem przypadków, w których posiadają stosowne zezwolenie właściwych władz granicznych.

  Zgodnie z obowiązującym prawem migracyjnym, z obowiązku wizowego zwolnieni są uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych, przybywający do portu w Sankt Petersburgu na promach, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich lub na statkach wycieczkowych. Uczestnicy takiej wycieczki mogą przebywać na terytorium Rosji bez wiz w okresie do 72 godzin pod warunkiem mieszkania na promie lub statku albo w innym miejscu wskazanym w programie wycieczki (dotyczy tylko turystów przybywających do Rosji na promach). Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ważnego paszportu oraz przedłożenie władzom portu listy pasażerów promu lub statku wraz z programem wycieczki. Po wyjściu na ląd, uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach wskazanych w programie.

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, nie należy planować przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej. Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: