close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIA, LEGALIZACJA

 • POŚWIADCZENIA, LEGALIZACJA

   

  W dniu 14 sierpnia 2005 roku w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku ( Dz. U. z 2005 roku, nr 112, poz. 938), tekst Konwencji: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051120938

  Dokument ten wprowadził nową jakość w zakresie poświadczania dokumentów poprzez zniesienie konieczności ich legalizacji. Dotyczy to dokumentów urzędowych sporządzanych na terytorium jednego z Państw - Stron sygnatariuszy Konwencji i przedkładanych na terytorium innego, w tym Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

  Za dokumenty urzędowe niewymagające legalizacji uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne i zaświadczenia urzędowe umieszczane na dokumentach prywatnych.

  Konwencja nie obejmuje zakresem swojego działania dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych oraz dokumentów administracyjnych dotyczących transakcji handlowych lub operacji celnych, np. licencji eksportowo - importowych i Oświadczeń Końcowego Użytkownika.

  W miejsce legalizacji Konwencja wprowadziła jednolite poświadczenie dokumentów zwane „Apostill", które jest dołączane do dokumentu. Klauzula apostill poświadcza autentyczność podpisu na dokumencie, charakter w jakim działa osoba sygnująca dokument oraz tożsamość pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument. Nie poświadcza natomiast faktu, że sygnatariusz dokumentu był uprawniony do jego podpisania oraz nie odnosi się do treści dokumentu.

  Istotą dokumentu opatrzonego apostille jest to, że tak poświadczony może on być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom Państw - Stron Konwencji bez konieczności legalizacji dokonywanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

  Wydanie apostille nie jest wymagane, gdy umowa dwustronna lub wielostronna, którą związana jest Rzeczpospolita Polska zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła dokumenty z legalizacji. Tym samym umowy obowiązujące z innymi państwami znoszące dwustronnie wymóg legalizacji dokumentów nadal zachowują swoją moc obowiązującą. Sytuacja taka ma miejsce w stosunkach polsko - rosyjskich. Nadal obowiązuje bowiem art. 15 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 roku ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2002 roku, nr 83, poz. 750 ). Jego treść jest następująca : „1. Dokumenty, które sporządził lub uwierzytelnił właściwy organ jednej z Umawiających się Stron, opatrzone pieczęcią urzędową i podpisem osoby uprawnionej, posiadają moc dowodową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez potrzeby legalizacji. Dotyczy to także odpisów i tłumaczeń dokumentów, które uwierzytelnił właściwy organ.", „2. Dokumenty, które na terytorium jednej z Umawiających się Stron traktowane są jako dokumenty urzędowe, uważane są za takie również na terytorium drugiej Umawiającej się Strony."

  W oświadczeniu rządowym strony polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie mocy obowiązującej Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku ( Dz. U. z 2005 roku, nr 112, poz. 939 ) Rzeczpospolita Polska wyznaczyła Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako urząd właściwy do wydawania apostille. Jego adres : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dział Legalizacji, Al. Szucha 21 ( parter ), 00 - 580 Warszawa, tel. +48 22 5239463, +48 22 5239128. Za wydanie apostille pobierana jest opłata skarbowa.

  Apostille wydawana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dwujęzyczna ( w języku polskim i angielskim ) w formie wydruku komputerowego. Urząd uprawniony do wydawania apostille prowadzi rejestr wydanych poświadczeń, który zawiera m. in. numer i datę wydania apostille. Na wniosek posiadacza poświadczonego dokumentu możliwe jest sprawdzenie i potwierdzenie faktu wydania apostille.  

  Aktualny wykaz państw stron Konwencji jest dostępny na stronie http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authovities&cid=41 lub w punkcie legalizacyjnym.

  Informacje na temat apostille i legalizacji dokumentów znajdują się na stronie internetowej MSZ http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/apostille

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: