close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMPENSATY OD WŁADZ FR

 • W ciągu ostatnich kilkunastu lat polska służba konsularna otrzymała tysiące wniosków od obywateli polskich, dotyczących odszkodowań od władz Federacji Rosyjskiej będącej sukcesorem prawnym ZSRR, ponoszącym odpowiedzialność za zbrodnie i krzywdy wyrządzone przez reżim komunistyczny w tym kraju. Niestety do chwili obecnej praktycznie nie ma możliwości zadośćuczynienia tym żądaniom.

   

  Wynika to z tego, iż Federacja Rosyjska nie przewiduje w swoim prawie wewnętrznym wypłaty odszkodowań pieniężnych za większość tego rodzaju krzywd, jakich doznały osoby dziś występujące z roszczeniami. Regulująca sprawy odpowiedzialności za zbrodnie stalinowskie ustawa FR O rehabilitacji ofiar represji politycznych z 1991 r., przewiduje możliwość wypłaty symbolicznych rekompensat pieniężnych jedynie osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (więzienia) lub przymusowego leczenia w zamkniętych zakładach psychiatrycznych, a następnie zrehabilitowanym.

   

  Takie natomiast rodzaje represji, które dotknęły największe rzesze Polaków, jak np. wysiedlenia, deportacje, zesłania do pracy przymusowej, w tym w obozach NKWD, nie łączą się z wypłatą rekompensat. Z ich tytułu przysługuje jedynie szereg ułatwień, ulg i przywilejów, jak np. ulgowe przejazdy w środkach publicznej komunikacji, zakupy lekarstw, skierowania do sanatoriów itp., ale korzystanie z nich uzależnione jest od stałego zamieszkania na terytorium Rosji. Poza tym wspomniana wyżej ustawa nie przewiduje wypłat rekompensat spadkobiercom represjonowanych, z wyjątkiem przypadków kiedy rekompensata została już naliczona, ale na skutek śmierci uprawnionego, nie zdążono jej wypłacić.

   

  W związku z powyższym, od 1990 r. władze RP konsekwentnie podnoszą problem odszkodowań dla Polaków wobec władz Rosji na wszelkich możliwych szczeblach w kontaktach dwustronnych, postulując zawarcie polsko-rosyjskiej umowy o odszkodowaniach za represje i zbrodnie polityczne. Niestety mimo licznych deklaracji strony rosyjskiej o gotowości do rozwiązania problemu - w tym na najwyższym szczeblu, do dnia dzisiejszego nie udało się wypracować żadnego porozumienia. Strona polska na pewno nie ustanie w działaniach na rzecz załatwienia problemu odszkodowań, ale czy i kiedy nastąpi przełom w tej materii, dziś trudno jest określić.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: