close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CUDZOZIEMCY W POLSCE

 • Aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku O cudzoziemcach (Dz. U. z 30 grudnia 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 3 pkt.2 cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

  Cudzoziemiec ma prawo złożyć wniosek o :

  - zezwolenie na pobyt stały

  Zezwolenie na pobyt stały 

  Kwestie dotyczące zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie O cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku ( Dz. U. z 30 grudnia 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.).

  Według tych przepisów zezwolenia na pobyt stały (rozdział VI, art. 195 ) udziela się na jego wniosek cudzoziemcowi, który:

  1. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską;

  urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

  urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielony temu cudzoziemcowi, lub
   
  2. jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub
   
  3. jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe lub
   
  4. pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
  (........)

  7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art.351 pkt 1 lub 3 lub

  8. udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub

  9. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe

  Więcej szczegółowych informacji na temat zezwolenia na osiedlenie się uzyskać można także w języku rosyjskim na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie: www.udsc.gov.pl


  Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: