close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PRAWNE

 • Dział Prawny Wydziału Konsularnego prowadzi sprawy w zakresie:

   

  1. Pomocy konsularnej dla obywateli polskich przebywających w okręgu konsularnym (w nadzwyczajnych sytuacjach, w szczególności pomoc w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania)
  2. Obywatelstwa i repatriacji
  3. Sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka polskiego na rosyjski i z rosyjskiego na polski
  4. Poświadczenia własnoręczności podpisu oraz zgodności wypisu, odpisu, wyciągu i kopii z oryginałem dokumentu
  5. Niektórych spraw z zakresu stanu cywilnego (w szczególności spraw związanych z transkrypcją dokumentów aktu stanu cywilnego, przyjęcia zapewnień małżeńskich, wydania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, przyjęcia oświadczeń od obywateli polskich o wstąpieniu w związek małżeński)
  6. Wydawania zaświadczeń na przewóz broni, zwłok
  7. Wydobywania przesyłania do kraju odpisów dokumentów zgodnie z zasadami i przepisami rosyjskimi (na wniosek obywateli polskich)
  8. Poświadcza pozostawanie przez osobę przy życiu (na potrzeby ZUS)

  Powyższe funkcje i czynności konsularne wykonywane są w okręgu konsularnym moskiewskim na zasadach i zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa państwa przyjmującego i prawa międzynarodowego. Powyższa lista czynności dotyczy głównych funkcji i czynności i ma charakter wyłącznie informacyjny (nie jest źródłem uprawnień).

  Postępowanie przed konsulem regulują w pierwszej kolejności przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. poz. 1274, ze zm.).

  Czynności konsularne podlegają opłacie przed przystąpieniem do ich realizacji. Tabela opłat dostępna jest w zakładce: OPŁATY KONSULARNE.

   

  W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż Wydział Konsularny NIE posiada uprawnień do:

  - wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (nie pośredniczy w kierowaniu wniosków do KRK, ani nie doręcza takich wniosków) osobom przebywającym w okręgu konsularnym,

  - wydawania dowodów osobistych (nie pośredniczy również w kierowaniu wniosków do właściwego organu w tej sprawie);

  - kierowania wniosków, wydawania i doręczania w sprawach wydobycia odpisów polskich aktów stanu cywilnego osobom przebywającym w okręgu konsularnym (zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom), za wyjątkiem spraw związanych z doręczeniem odpisu aktu stanu cywilnego w wyniku umiejscowienia (transkrypcji) zagranicznych aktów stanu cywilnego lub przyjęcia oświadczeń i przekazania do urzędu stanu cywilnego w Polsce wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu (jeśli te zdarzenia nie zostały zarejestrowane w rosyjskich aktach stanu cywilnego a nastąpiły we właściwości terytorialnej okręgu konsularnego);

  - legalizacji dokumentów z uwagi na to, iż dokumenty wydane w Polsce i Rosji są zwolnione z legalizacji w oparciu o postanowienia Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (takie dokumenty opatruje się klauzulą apostille lub też na podstawie innych przepisów zwalnia z tego obowiązku);

  - opatrywania dokumentów klauzulą apostille, z uwagi na to, iż klauzulę apostille na dokumenty polskie nadaje Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (szerzej: Apostille i legalizacja dokumentów ) , zaś na dokumenty rosyjskie - właściwe organy rosyjskie. 

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: