close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STUDIA W POLSCE, STYPENDIA, KURSY

 • REKRUTACJA NA STUDIA W POLSCE DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie uprzejmie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/2019 ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

   

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Programu Stypendialnego dla Polonii, który jest dostępny na stronie:

   

  https://nawa.gov.pl/images/artykuly/Studenci/REGULAMIN_Program-Stypendialny-dla-Polonii-2018.pdf.pdf

   

  Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii będzie prowadzony w terminie od 9 lutego do 31 marca 2018 r. do godz. 23.59 czasu polskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej: https://programs.nawa.gov.pl/login

   

  Podkreślamy, że jest to jedyna dopuszczalna forma wnioskowania. Oznacza to, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie  nie zbiera już papierowej wersji dokumentacji.

   

  Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.pl

   

  Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

   

  1. Skan paszportu (strona ze zdjęciem)
  2. Skan Karty Polaka lub zaświadczenia o polskim pochodzeniu, wydanego przez polską placówkę konsularną
  3. Zdjęcie legitymacyjne
  4. Kopia świadectwa maturalnego lub zaświadczenie ze szkoły z ocenami za ostatnie półrocze
  5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Polsce (w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią)
  7. Inne dokumenty (np. opinia organizacji polonijnej, rekomendacja nauczyciela)
  8. List motywacyjny uzasadniający chęć podjęcia studiów w Polsce w języku polskim (lub w przypadku nieznajomości języka polskiego w tłumaczeniu na język polski)

   

  Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Załączniki w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone (dopuszcza się wyłącznie tłumaczenie przysięgłe lub tłumaczenie poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną; nie dotyczy zał. 8)

   

   

  Wyjaśnienia do Regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii

   

  W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie procedury naboru do Programu, uprzejmie wyjaśniamy, co następuje:

   

  1. W przypadku osób, które złożyły wnioski o wydanie Karty Polaka, ale nie zdążą do 31 marca odebrać dokumentu, dopuszcza się na etapie oceny formalnej przedstawienie skanu poświadczenia złożenia wniosku o Kartę Polaka.
  2. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się również akt (świadectwo) urodzenia, w którym wpisana jest narodowość polska rodzica/ rodziców.
  3. Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na kierunki geofizyka, geografia, geologia, mogą wybrać dwa przedmioty egzaminacyjne z następujących trzech: matematyka, fizyka, geografia.
  4. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, na etapie oceny formalnej dopuszcza się tłumaczenia świadectw i dokumentów wykonane przez nauczyciela języka polskiego lub tłumacza zwykłego i poświadczone pieczęcią polskiej szkoły  w kraju zamieszkania kandydata.
  5. Osoby, które nie posiadają jeszcze paszportu mogą załączyć skan innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

   

  Przypominamy, że wniosek w systemie powinien być złożony w języku polskim (alfabetem łacińskim!). Wnioski wypełnione innym alfabetem zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: