close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA/ZNISZCZENIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w FR osoba, która utraciła paszport, powinna zgłosić ten fakt na policję (najlepiej na posterunku, który znajduję się najbliżej miejsca zdarzenia).

  Należy pamiętać, że:

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

  - Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  UTRATA POLSKIEGO DOWODU OSOBISTEGO

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Rosji należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w zależności od miejsca utraty dokumentu. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Moskwie (jeśli doszło do utraty na terenie naszego okręgu konsularnego) lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub elektronicznie. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego.

   

  UTRATA PRAWA JAZDY WYDANEGO W POLSCE

   

  W Wydziale Konsularnym nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: