close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 •  Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

   

   

  Opłaty przyjmowane są w kasie konsulatu w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówką w walucie EURO.

   


  Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

  TABELA OPŁAT KONSULANYCH

  Opłaty obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

   

  I. Opłaty za czynności w sprawach paszportowych

   

  1.01

  Wydanie paszportu

  110 EUR

  1.02

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  70 EUR

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

  40 EUR

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  30 EUR

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 70. roku życia

  15 EUR

  1.06

  Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  330 EUR

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia,  jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  210 EUR

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  110 EUR

   

   

  II. Opłaty za czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*

  360 EUR

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*

  40 EUR

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*

  80 EUR

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*

  360 EUR

  2.05

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.)

  30 EUR

    * Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia.

   

   III. Opłaty za czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców  

   

  UWAGA: Opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen reguluje Kodeks Wizowy oraz Umowa UE - Rosja o ułatwieniach wizowych. 

   

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  60 EUR

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  60 EUR

  3.03

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20 EUR

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20 EUR

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  30 EUR

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

  30 EUR

   

  IV. Opłaty za wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

   

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  60 EUR

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  50 EUR

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  30 EUR

   

    V. Opłaty za uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

   

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  30 EUR

  5.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

  30 EUR

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  20 EUR

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielnie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  50 EUR

   

   VI. Opłaty za czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

   

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  30 EUR

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  60 EUR

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  30 EUR

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  30 EUR

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  30 EUR

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  200 EUR

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  30 EUR

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**

  90 EUR

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**

  30 EUR

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  30 EUR

    ** Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

   

   VII. Opłaty za czynności w sprawach stanu cywilnego

   

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa* ***

  500 EUR

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  50 EUR

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  50 EUR

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***

  50 EUR

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  50 EUR

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie* ***

  50 EUR

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***

  50 EUR

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  50 EUR

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  50 EUR

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu spraw dotyczących stanu cywilnego

  30 EUR

  * Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  *** wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille

   

  VIII. Opłaty za czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

   

  8.01

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

  240 EUR

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenia protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  300 EUR

  8.03

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

  200 EUR

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  40 EUR

   

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****

   

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  90 EUR

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  30 EUR

   

  **** Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: