close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PŁATNY PRZEJAZD PRZEZ BIAŁORUŚ

 • Z dniem 1 lipca 2013 r. rozszerzony został wykaz dróg Republiki Białorusi, za przejazd którymi obowiązują opłaty.

  Dotyczą one pojazdów zarejestrowanych poza Unią Celną Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

   

  Płatny jest przejazd całą autostradą M1/E30 z Brześcia przez Mińsk do rosyjskiej granicy, ale także przejazd niektórymi innymi drogami, o łącznej długości 815 km. Wykaz płatnych dróg oraz zasady i tryb pobierania opłat zostały określone rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białorusi nr 340 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu poboru opłat elektronicznych za przejazd po płatnych drogach Białorusi.

  Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia, opłatami za przejazd środków transportu objęte zostały następujące drogi:

  1. w całości: M-1/E30 BRZEŚĆ (Kozłowicze) – MIŃSK – granica z Federacją Rosyjską (Redźki),
   tj. Krasnaja Gorka po stronie rosyjskiej – 609 km (od 2016 r. przejazd przez punkt graniczny w tej części granicy białorusko-rosyjskiej jest niedostępny dla obywateli państw trzecich (spoza Białorusi i Rosji), to jest jak wskazano we wcześniejszej informacji w tym i dla ob. RP) 

  oraz niektóre odcinki dróg:

  1. M-2 MIŃSK – lotnisko Mińsk- płatny odcinek 27 km,
  2. M-3 MIŃSK –WITEBSK- płatny odcinek 32 km,
  3. M-4 MIŃSK-MOHYLEW – płatny odcinek 58 km,
  4. M-5271 MIŃSK-HOMEL – płatny odcinek 44 km,
  5. M-6/E28 MIŃSK-GRODNO – granica z Polski w Bruzgach – płatny odcinek 45 km.

   

  Opłata za przejazd samochodem wynosi:

  - samochody osobowe – 0,04 EURO/ km

  - samochody ciężarowe i autobusy dwuosiowe o masie powyżej 3,5 tony – 0,08 EURO/km,

  - samochody ciężarowe i autobusy trzyosioweo masie powyżej 3,5 tony – 0,10 EURO/km.

   

  Opłaty za przejazd są pobierane automatycznie przy pomocy specjalnego urządzenia, umożliwiającego przejazd przez punkty opłat bez zatrzymania. Urządzenia te, każdy kierowca otrzyma za kaucją po obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej www.beltoll.by,
  albo w wyznaczonych punktach obsługi klienta (na przejściu granicznym, w mieście obwodowym, na stacjach paliw położonych wzdłuż płatnych dróg).

   

   


  Wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 340
  o zatwierdzeniu postanowienia o zasadach pobierania opłat za przejazd pojazdów płatnymi autostradami Republiki Białorusi i wprowadzeniu uzupełnień i zmian do niektórych postanowień Rady Ministrów Republiki Białorusi.

   

   

   

   

  Rozdział II

  Zasady przejazdu pojazdów płatnymi autostradami

   

  Rozdział 1

  zasady rejestracji pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat

   

  8. Od użytkowników płatnej autostrady jest pobierana opłata za przejazd płatnymi autostradami.

  9. Od opłacenia za przejazd płatnymi autostradami zwolnieni są użytkownicy pojazdów w przypadkach ustalonych przez akta ustawodawcze.

  10. Każdy użytkownik płatnej autostrady jest zobowiązany do zainstalowania w pojeździe, poruszającym się płatną autostradą, urządzenia do elektronicznego poboru opłat, z wyjątkiem następujących pojazdów: pojazdów o przeznaczenia operacyjnym; pojazdów wykorzystywanych w celu zapewnienia obronności i porządku prawnego; pojazdów zarejestrowanych na terytorium państw-członków Unii Celnej z technicznie dopuszczalną masą ogólną nie więcej 3,5 tony i holowanych przez nich przyczep; motorowerów i motocykli; zarejestrowanych na terytorium Republiki Białoruś ciągników kołowych i maszyn samojezdnych.

  11. Celem uzyskania urządzenia do elektronicznego poboru opłat właściciel pojazdu jest zobowiązany do zawarcia umowy korzystania z płatnej autostrady oraz zarejestrowania pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat.

  Umowa korzystania z płatnej autostrady zawierana jest pomiędzy Instytucją Państwową Belavtostrada a właścicielem pojazdu.

  12. Zawarcia umowy korzystania z płatnej autostrady i rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat dokonuje się bezpośrednio w punkcie obsługi (przygranicznym punkcie obsługi) lub za pośrednictwem instytucji obsługującej.

  13. Celem rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat należy przedłożyć:

  13.1. dla osób fizycznych (oprócz osób fizycznych, o których mowa w pkt. 13.3 niniejszego punktu):

  dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej (przedstawiciela osoby fizycznej);

  dowód rejestracyjny pojazdu;

  oryginał lub kopię dokumentu stwierdzającego klasę ekologiczną pojazdu, o ile jest;

  13.2. dla osób prawnych, zarejestrowanych w Republice Białorusi:

  dokument stwierdzający tożsamość przedstawiciela osoby prawnej;

  pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia przedstawiciela osoby prawnej;

  oryginał lub kopię świadectwa o rejestracji państwowej osoby prawnej;

  oryginał lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego klasę ekologiczną pojazdu, o ile jest;

  13.3. dla przedsiębiorcy indywidualnego Republiki Białorusi:

  dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy indywidualnego (przedstawiciela przedsiębiorcy indywidualnego);

  pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia przedstawiciela indywidualnego (w przypadku przedłożenia dokumentów celem rejestracji przez przedstawiciela);

  oryginał lub kopię świadectwa o rejestracji państwowej przedsiębiorcy indywidualnego;

  oryginał lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego klasę ekologiczną pojazdu, o ile jest;

  13.4. dla zagranicznych osób prawnych:

  dokument stwierdzający tożsamość przedstawiciela organizacji zagranicznej;

  pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia przedstawiciela organizacji zagranicznej;

  oryginał lub kopię wyciągu z rejestru handlowego kraju założenia organizacji zagranicznej lub inne równoważne świadectwo statusu prawnego organizacji zagranicznej zgodnie z prawem kraju jej założenia;

  oryginał lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego klasę ekologiczną pojazdu, o ile jest;

  13.5. dla zagranicznych przedsiębiorców indywidualnych:

  dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy indywidualnego (przedstawiciela przedsiębiorcy indywidualnego);

  pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia przedstawiciela indywidualnego (w przypadku przedłożenia dokumentów celem rejestracji przez przedstawiciela);

  oryginał lub kopię wyciągu z rejestru handlowego kraju, w którym przedsiębiorca indywidualny jest zarejestrowany lub inne równoważne świadectwo statusu zagranicznego przedsiębiorcy indywidualnego zgodnie z prawem kraju rejestracji przedsiębiorcy indywidualnego;

  oryginał lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego klasę ekologiczną pojazdu, o ile jest.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język rosyjski lub białoruski, oprócz dokumentów, których forma jest zatwierdzona przez umowy międzynarodowe Republiki Białorusi.

  16. W przypadku zmiany danych przedłożonych w trakcie zawarcia umowy korzystania z płatnej autostrady i (lub) rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat użytkownik płatnej autostrady przed kolejnym przejazdem płatną autostradą jest zobowiązany do przedłożenia odpowiednich danych w dowolnym punkcie obsługi (przygranicznym punkcie obsługi), a w przypadku zawarcia umowy korzystania z płatnej autostrady za pośrednictwem instytucji obsługującej.

  17. Użytkownik płatnej autostrady ma prawo do wyrejestrowania pojazdu z elektronicznego systemu poboru opłat bez wskazania przyczyn.

  18. Właściciel pojazdu ma prawo do rozwiązania umowy korzystania z płatnej autostrady w dowolnym terminie, przedkładając w punkcie obsługi (przygranicznym punkcie obsługi) lub instytucji obsługującej:

  urządzenie do elektronicznego poboru opłat;

  dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej;

  pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia przedstawiciela osoby prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego (w przypadku przedłożenia żądania rozwiązania umowy przez przedstawiciela);

  oryginał lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  numer umowy korzystania z płatnej autostrady.

  23. W przypadku kradzieży, utraty pojazdu, zarejestrowanego w elektronicznym systemie poboru opłat, wskutek niezgodnych z prawem działań osób trzecich użytkownik płatnej autostrady jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Instytucji Państwowej Belavtostrada za pośrednictwem najbliższego punktu obsługi (przygranicznego punktu obsługi) lub instytucji obsługującej lub służby wsparcia technicznego.

   

  Rozdział 2

  zasady otrzymania, użytkowania i zwrotu

  urządzenia do elektronicznego poboru opłat

   

  25. Z płatnej autostrady korzysta użytkownik płatnej autostrady po otrzymaniu urządzenia do elektronicznego poboru opłat i zainstalowaniu go w pojeździe.

  26. Zabrania się instalowania urządzenia do elektronicznego poboru opłat w innym pojeździe.

  28. Otrzymując urządzenie do elektronicznego poboru opłat właściciel pojazdu jest zobowiązany do uiszczenia wartości zastawnej urządzenia do elektronicznego poboru opłat.

  29. Wysokość wartości zastawnej urządzenia do elektronicznego poboru opłat ustala Ministerstwo Transportu w euro w zależności od kategorii pojazdu osobno dla:

  pojazdów o dopuszczalnej technicznie masie całkowitej do 3,5 tony;

  pojazdów o dopuszczalnej technicznie masie całkowitej ponad 3,5 tony.

  30. Otrzymanie urządzenia do elektronicznego poboru opłat w punktach obsługi (przygranicznych punktach obsługi) lub instytucjach obsługujących jest bezpłatne, z wyjątkiem poboru wartości zastawnej zgodnie z niniejszym Postanowieniem.

  32. W przypadku sprzedaży pojazdu jego właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania ww. pojazdu z elektronicznego systemu poboru opłat oraz zwrotu urządzenia do elektronicznego poboru opłat.

  34. Zasady użytkowania technicznego wydawane są użytkownikowi płatnej autostrady w momencie otrzymania urządzenia do elektronicznego poboru opłat oraz przez instytucje obsługujące na żądanie użytkownika płatnej autostrady, są również zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej.

  36. W przypadku utraty urządzenia do elektronicznego poboru opłat użytkownik płatnej autostrady zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym operatora.

  Użytkownik płatnej autostrady może dostać nowe urządzenie do elektronicznego poboru opłat w zamian utraconego pod warunkiem uiszczenia wartości zastawnej urządzenia do elektronicznego poboru opłat. Wartość zastawna utraconego urządzenia do elektronicznego poboru opłat nie podlega zwrotowi.

  37. Operator ma prawo do wycofania urządzenia do elektronicznego poboru opłat z późniejszą jego zamianą, zamieszczając odpowiednie informacje na oficjalnej stronie internetowej.

  38. Operator ma prawo do zablokowania urządzenia do elektronicznego poboru opłat bez wniosku użytkownika płatnej autostrady w przypadku, jeśli:

  miało miejsce nieuiszczenie opłaty i (lub) dokonanie opłaty w nienależytej wysokości;

  właściciel pojazdu nie wyrejestrował pojazdu z elektronicznego systemu poboru opłat w związku ze sprzedażą lub utratą ww. pojazdu;

  system opłaty określony przez umowę korzystania z płatnej autostrady nie może być dłużej wykorzystywany;

  użytkownik płatnej autostrady nie dokonał czynności, o których mowa w pkt. 37 niniejszego Postanowienia;

  od momentu ostatniej transakcji zarejestrowanej w elektronicznym systemie poboru opłat dla tego urządzenia do elektronicznego poboru opłat upłynęły trzy lata.

  39. Zwracając urządzenie do elektronicznego poboru opłat użytkownik płatnej autostrady ma prawo do zwrotu wartości zastawnej urządzenia do elektronicznego poboru opłat w kwocie, którą użytkownik wpłacił w rublach białoruskich otrzymując urządzenie i która została zarejestrowana w elektronicznym systemie poboru opłat.

  40. W przypadku zwrotu urządzenia do elektronicznego poboru opłat i rozwiązania umowy korzystania z płatnej autostrady na żądanie właściciela pojazdu ma on prawo do zwrotu pozostałej części przedpłaty.

   

  Rozdział III

  zasady poboru opłat za przejazd

  pojazdów płatnymi autostradami

   

  Rozdział 3

  zasady obliczenia i poboru opłat za przejazd

  pojazdów płatnymi autostradami

   

  41. Za przejazd płatnymi autostradami od właścicieli pojazdów pobierane są opłaty zgodnie z ustalonymi taryfami.

  42. Celem obliczenia taryfy pojazdy dzielone są na następujące kategorie:

  42.1. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (samochód osobowy);

  42.2. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony.

  44. Opłata pobierana jest za przejazd segmentem obliczeniowym płatnej autostrady. Wysokość opłaty określana jest jako wynik mnożenia taryfy opłaty za jeden kilometr, określony dla odpowiedniej kategorii pojazdu, na długość segmentu obliczeniowego w kilometrach z precyzyjnością do 10 metrów.

   

  Rozdział 3

  zasady i systemy uiszczania opłat

  za przejazd płatnymi autostradami

   

  46. Zawierając umowę korzystania z płatnej autostrady użytkownik płatnej autostrady powinien wybrać jeden z systemów uiszczania opłat.

  47. Umowa korzystania z płatnej autostrady w systemie przedpłaconym jest zawierana w punkcie obsługi (przygranicznym punkcie obsługi).

  48. Umowa korzystania z płatnej autostrady w systemie uiszczenia opłaty za faktyczny przejazd jest zawierana poprzez instytucje obsługujące.

  50. Opłata za przejazd pobierana jest w rublach białoruskich.

  51. Opłata za przejazd na podstawie umowy korzystania z płatnej autostrady w systemie przedpłaconym uiszczana jest przez użytkowników płatnej autostrady gotówką lub przelewem.

  52. Opłaty za przejazd na podstawie umowy korzystania z płatnej autostrady w systemie uiszczenia opłaty za faktyczny przejazd uiszczana jest przez użytkowników płatnej autostrady przelewem.

   

  Rozdział 5

  zasady pobierania zwiększonych opłat

   

  57. W przypadku ujawnienia faktu braku opłaty lub opłaty w nienależytej wysokości za przejazd płatną autostradą uiszcza się zwiększoną opłatę.

  58. Zwiększona opłata pobierana jest od właściciela pojazdu.

  60. Zwiększona opłata za każde przekroczenie ustalana jest w euro i jest wynikiem mnożenia określonej taryfy za jeden kilometr dla odpowiedniej kategorii pojazdu z zastosowaniem współczynnika (wartość minimalna współczynnika – 1,0) na łączną długość w kilometrach wszystkich płatnych autostrad z elektronicznym systemem poboru opłat w Republice Białorusi.

   

  Rozdział 8

  zasady zgłaszania roszczeń do naliczania

  i pobierania opłat za przejazd

   

  69. Wszelkie spory związane z użytkowaniem płatnej autostrady, naliczaniem i pobieraniem opłat za przejazd, m. in. zwiększonych opłat, rozstrzygane są drogą zgłoszenia roszczenia.

  70. Wszelkie roszczenia związane z naliczaniem i pobieraniem opłat za przejazd są zgłaszane do Instytucji Państwowej Belavtostrada.

   

  Wykaz

  płatnych autostrad, na których od 1 lipca 2013 r. są pobierane opłaty za przejazd pojazdów poprzez elektroniczny system poboru opłat

   

  (km)

   

   

  Opis autostrady

  Odcinki autostrady

  Płatny odcinek

  od (km)

  do (km)

  М-1/E 30 Brześć (Kozłowicze) – Mińsk – granica

  Federacji Rosyjskiej (Redźki)

   

   

   

  609

   

  609

  M-2 Mińsk – Lotnisko Narodowe Mińsk

   

  15

  42

  27

  M-3 Mińsk – Witebsk

   

  9

  41

  32

  M-4 Mińsk – Mohylew

   

  16

  74

  58

  M-5/Е 271 Mińsk – Homel

   

  21

  65

  44

  M-6/Е 28 Mińsk – Grodno – granica

  Rzeczypospolitej Polskiej (Bruzgi)

   

  12

  57

  45

  Razem płatnych autostrad

   

   

  815

   

   


   

   

   

  Wykaz segmentów obliczeniowych płatnych autostrad

   

  (km)

   

   

  Lp.

  Opis autostrady

  Początek płatnego odcinka

  Koniec

  płatnego odcinka

  Długość płatnego odcinka

  1.

  М-1/Е 30

  0

  8,825

  8,825

  2.

  М-1/Е 30

  8,825

  9,675

  0,85

  3.

  М-1/Е 30

  9,675

  21,43

  11,755

  4.

  М-1/Е 30

  21,43

  24,917

  3,487

  5.

  М-1/Е 30

  24,917

  36,103

  11,186

  6.

  М-1/Е 30

  36,103

  52,375

  16,272

  7.

  М-1/Е 30

  52,375

  56,325

  3,95

  8.

  М-1/Е 30

  56,325

  65,333

  9,008

  9.

  М-1/Е 30

  65,333

  81,215

  15,882

  10.

  М-1/Е 30

  81,215

  114,214

  32,999

  11.

  М-1/Е 30

  114,214

  128,07

  13,856

  12.

  М-1/Е 30

  128,07

  150,23

  22,16

  13.

  М-1/Е 30

  150,23

  176,62

  26,39

  14.

  M-1/E 30

  176,62

  202,355

  25,735

  15.

  M-1/E 30

  202,355

  214,535

  12,18

  16.

  M-1/E 30

  214,535

  222,518

  7,983

  17.

  M-1/E 30

  222,518

  262,242

  39,724

  18.

  M-1/E 30

  262,242

  271,556

  9,314

  19.

  M-1/E 30

  271,556

  281,871

  10,315

  20.

  M-1/E 30

  281,871

  293,62

  11,749

  21.

  M-1/E 30

  293,62

  307,834

  14,214

  22.

  M-1/E 30

  307,834

  314,90

  7,066

  23.

  M-1/E 30

  314,90

  322,264

  7,364

  24.

  M-1/E 30

  322,264

  346,044

  23,78

  25.

  M-1/E 30

  346,044

  366,609

  20,565

  26.

  M-1/E 30

  366,609

  387,442

  20,833

  27.

  M-1/E 30

  387,442

  397,123

  9,681

  28.

  M-1/E 30

  397,123

  398,867

  1,744

  29.

  M-1/E 30

  398,867

  436,601

  37,734

  30.

  M-1/E 30

  436,601

  448,176

  11,575

  31.

  M-1/E 30

  448,176

  469,369

  21,193

  32.

  M-1/E 30

  469,369

  491,387

  22,018

  33.

  M-1/E 30

  491,387

  520,734

  29,347

  34.

  M-1/E 30

  520,734

  534,332

  13,598

  35.

  M-1/E 30

  534,332

  556,228

  21,896

  36.

  M-1/E 30

  556,228

  573,682

  17,454

  37.

  M-1/E 30

  573,682

  588,663

  14,981

  38.

  M-1/E 30

  588,663

  609,955

  21,292

  39.

  M-2

  14,9

  25,308

  10,408

  40.

  M-2

  25,308

  34,811

  9,503

  41.

  M-2

  34,811

  41,855

  7,044

  42.

  M-3

  9,4

  10,418

  1,018

  43.

  M-3

  10,418

  16,247

  5,829

  44.

  M-3

  16,247

  20,233

  3,986

  45.

  M-3

  20,233

  36,964

  16,731

  46.

  M-3

  36,964

  40,363

  3,399

  47.

  M-4

  16,3

  19,046

  3,746

  48.

  M-4

  19,046

  21,243

  2,197

  49.

  M-4

  21,243

  35,91

  14,667

  50.

  M-4

  35,91

  63,883

  27,973

  51.

  M-4

  63,883

  74,0

  10,117

  52.

  М-5

  21,243

  38,389

  17,146

  53.

  М-5

  38,389

  58,352

  19,963

  54.

  М-5

  58,352

  65

  6,648

  55.

  М-6

  12

  20,575

  8,575

  56.

  М-6

  20,575

  57,8

  37,225

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: