close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPIEKA KONSULARNA

 • Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.
  .  
  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie itp.) ma konstytucyjne prawo zwrócić się do Konsulatu RP z prośbą o pomoc konsularną. Na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje kompetencyjny podział obszaru na okręgi konsularne (strona główna). Konsul może interweniować po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi. Konsul czuwa, aby obywatele polscy nie byli traktowani gorzej przez władze miejscowe, niż obywatele odwiedzanego państwa.

   

  Zakres pomocy udzielanej przez konsula obywatelom RP za granicą:

   

  Kiedy obywatel RP utraci (zgubienie, kradzież, zniszczenie) paszport lub inne dokumenty, konsul po sprawdzeniu tożsamości poszkodowanej osoby wystawi paszport tymczasowy na powrót do Kraju.

   

  Kiedy obywatel RP utraci pieniądze i jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:

   

  • pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
  • udzielić pomocy finansowej w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto Ambasady, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;
  • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie;
  • udzielić informacji i wskazówek dot. możliwości przekazania pieniędzy z Polski drogą bankową lub przekazem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej. Udzielenie pomocy finansowej może być uzależnione od poręczenia majątkowego lub zobowiązania zwrotu otrzymanej kwoty pieniędzy w określonym terminie.

  Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypsopolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się ze zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  3. ma możliwości uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia o usługach turystycznych (Dz.I. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.)

   

  Kiedy obywatel RP zostanie aresztowany na wniosek aresztowanego konsul może:

   

  • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania;
  • wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia;
  • pomóc w znalezieniu adwokata - dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób;
  • nie może jednak służyć poradą prawną, wpływać na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu.

   

  W przypadku śmierci obywatela RP za granicą konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku ww. - może je pokryć wyłącznie zleceniodawca.

   

  Zgodnie z prawem międzynarodowy, osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo państwa, w którym przebywają np. polskie i rosyjskie są terytorium Rosji traktowane jak obywatele Federacji Rosyjskiej i mogą korzystać z pomocy konsula jedynie w ograniczonym zakresie (głownie w zakresie spraw paszportowych i prawnych). 

   

  Czynności, których konsul nie może wykonać:

   

  • Prowadzenie spraw w charakterze adwokata i angażowanie prawników lub za osobę zainteresowaną angażowanie pełnomocnika..
  • Regulowanie jakichkolwiek zobowiązań finansowych np. płacenie za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych, kosztów pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą.
  • Świadczenie usług, które są wykonywane przez biura turystyczne, linie lotnicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.
  • Pośredniczenia w uzyskaniu zgody na zatrudnienie/wykonywanie pracy w Rosji, czy w uzyskaniu zakwaterowania, załatwienia spraw meldunkowych.
  • Ingerowanie w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wskutek zawartych przez nie umów cywilnoprawnych.
  • Spowodowanie lepszego traktowania obywatela polskiego przez władze miejscowe, niż obywatela własnego państwa.
  • Wpływanie na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium FR.
  • Podejmowanie działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

  Nie należy zapominać, że bezpieczeństwo turystów za granicą zależy przede wszystkim od nich samych, ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości. Nieznajomość przepisów prawnych odwiedzanego państwa w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania i ponoszenia konsekwencji łamania miejscowego prawa

   

  Tel. +7 495 231 1562

   

  Tel. +7 495 231 560

   

  Tel. dyżurny +7 916 698 99 41 (w sytuacjach nadzwyczajnych, w dni wolne i po godzinach pracy konsulatu,)

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: