close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • Ruch bezwizowy Białoruś-Rosja dla kibiców udających się na II Igrzyska Europejskie

   

   

  Na mocy Porozumienia pomiędzy Rządem Republiki Białorusi a Rządem Federacji Rosyjskiej dot. niektórych zmian związanych z wjazdem cudzoziemców oraz bezpaństwowców na międzynarodowe imprezy sportowe (http://pravo.by/upload/docs/op/I01800017_1550523600.pdf), w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 roku na terytorium Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej zostanie wprowadzony ruch bezwizowy dla obywateli państw trzecich i bezpaństwowców posiadających ważny paszport zagraniczny oraz bilet na zawody w ramach II Igrzysk Europejskich lub ceremonię otwarcia/zakończenia II Igrzysk Europejskich – wjazd, pobyt i tranzyt.

   

  Drogowe przejścia graniczne RB-FR dla kibiców (posiadaczy biletu i ważnego paszportu):

  Redki (obwód witebski) / Krasnaja Gorka (obwód smoleński) – trasa M-1 Mińsk-Moskwa

  Jezieryszcze (obwód witebski)  / Niewiel (obwód pskowskij) – trasa M-8/E 95

  Seliszcze (obwód homelski) / Nowozybków (obwód briański) – trasa M-10/A-240 Homel-Briańsk

  Kolejowe przejścia graniczne RB-FR dla kibiców (posiadacz biletu i ważnego paszportu):

  Jezieryszcze (obwód witebski)  / Niewiel (obwód pskowskij) Witebsk-Psków

  Osinowka (obwód witebski)  /  Krasnoje (obwód smoleński) Mińsk-Smoleńsk

  Zakopytje (obwód homelski) / Zlynka (obwód briański) Homel-Briańsk

  lub przez lotnisko „Lotnisko Narodowe „Mińsk” dla kibiców (posiadaczy biletu i ważnego paszportu).

  ------------------

   

  Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

   

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.  Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

   

  Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 5 maja 2019 r.

  Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszego urzędu, jak również dostępne w samym urzędzie.

   

   

  ----------------

  Wwóz do Federacji Rosyjskiej pojazdów do użytku osobistego.

  Informujemy, że Rząd Federacji Rosyjskiej dekretem z dnia 12 grudnia 2018 r. nr 1515 ustanowił nową regulację w zakresie  czasowego wwozu do Rosji zagranicznych samochodów do użytku  osobistego.

   

  Bez cła i podatków czasowo wwozić można pojazdy do użytku  osobistego tylko  w sytuacji kiedy:

   

  -osoba, która dokonuje czasowego przywozu pojazdu, nie posiada zaległości należności celnych, podatkowych jak i kar administracyjnych, dotyczących wcześniej niewywiezionych z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej pojazdów,

   

  - właściciel pojazdu (bank, organizacja lub osoba prawna prowadząca działalność leasingową) nie posiada na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej innych pojazdów, co do których upłynął termin czasowego wwozu.

   

  Obowiązek wniesienia zabezpieczenia  należności celnych i podatkowych istnieje w przypadku:

   

  -drugiego i kolejnego pojazdu, w sytuacji kiedy wcześniej wwieziony przez tą osobę pojazd znajduje się nadal na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

   

  -pojazdu, będącego własnością osoby, która jest już właścicielem innego pojazdu wcześniej przywiezionego na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i znajdującego się tam nadal .

   

  W tych przypadkach kwota zabezpieczenia jest określana jako suma ceł i podatków, które byłyby należne, gdyby takie pojazdy zostały dopuszczone do swobodnego obrotu. Zabezpieczenie uiszczenia ceł i podatków może być złożone w formie: gotówki (pieniądze); gwarancji bankowej; poręczenia lub zastawu nieruchomości. Zwrot zabezpieczenia pieniężnego dokonywany jest po wywiezieniu pojazdu z obszaru Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

   

  -----

   

  Bezwizowy wjazd i pobyt na terytorium FR posiadaczy FAN ID

   

  W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2018 r. prawa do bezwizowego wjazdu i przebywania na terytorium FR dla posiadaczy Fan ID, Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie uprzejmie informuje, że przebywanie na terytorium FR bez wizy po tej dacie może skutkować konsekwencjami administracyjnymi ze strony władz rosyjskich.

   

  ------

   

   

  Informacja o zasadach wjazdu/wyjazdu na terytorium Autonomicznej Republiki Krym.
   
  Wjazd/wyjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym, jest określony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 r. Zgodnie z nim, cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i specjalnego zezwolenia, wydanego przez terytorialne biuro Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

   

  Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:
  - pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego dokumentami wydanymi przez kompetentne instytucje państwowe Ukrainy;
  - miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  - zgonu bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca zamieszkałych na Krymie, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  - posiadania na własność nieruchomości, znajdującej się na Krymie;
  - konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka (w tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy);
  - realizacji regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem obowiązków zawodowych przez pracowników kolei;
  - konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);
  - konieczności pełnienie posług religijnych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);
  - pobytu na Krymie, na podstawie wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca, posiadającego rejestrację miejsca zamieszkania na Krymie lub w Sewastopolu.
  - konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.
   
  Zezwolenie może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok. Wydanie zezwolenia lub podjęcie decyzji o odmowie, odbywa się w terminie pięciu dni roboczych od momentu złożenia wniosku. W przypadku otrzymania odmowy, przysługuje prawo odwołania się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub do sądu.
  Naruszenie postanowień Regulaminu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, grozi pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej przez prawo Ukrainy.
   
   

  -----
  Ogłoszenie dot. wjazdu przekraczania granic FR więcej niż 1 pojazdem
   
   W związku z wejściem w życie w dniu 4 września 2018 r. ustawy federalnej FR № 289-FZ „O przepisach celnych w Federacji Rosyjskiej oraz o zmianie niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej”, w przypadku gdy na terytorium Rosji znajduje się pojazd (środek transportu) należący do określonego właściciela (osoby fizyczne lub prawne, w tym organizacje leasingowe, banki i inne instytucje kredytowe), wówczas żaden inny pojazd należący do tego samego właściciela nie ma prawa przekroczenia granicy bez złożenia zabezpieczenia.

   

  -----

  Zaostrzone kontrole w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)

   

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

  Szczegółowe informacje na stronach:

  https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przywoz-zywnosci-na-wlasny-uzytek

  https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu_en

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: