close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • UWAGA! Od dnia 1 listopada 2018 r. następuje zmiana godzin przyjęć wniosków wizowych w siedzibie Wydziału Konsularnego. Wnioski przyjmowane będą w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (za wyjątkiem środy) w godzinach od 9-14:00. Do dnia 31 października 2018 r. wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-13:00.

   

   

   Ogłoszenie dot. regulacji w Federacji Rosyjskiej

   

   W związku z wejściem w życie w dniu 4 września 2018 r. ustawy federalnej FR № 289-FZ „O przepisach celnych w Federacji Rosyjskiej oraz o zmianie niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej”, w przypadku gdy na terytorium Rosji znajduje się pojazd (środek transportu) należący do określonego właściciela (osoby fizyczne lub prawne, w tym organizacje leasingowe, banki i inne instytucje kredytowe), wówczas żaden inny pojazd należący do tego samego właściciela nie ma prawa przekroczenia granicy bez złożenia zabezpieczenia.

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

   Dane kontaktowe IOD:

   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  4.       adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  5. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  8. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa.

   

   

   

  Informacja o zasadach wjazdu/wyjazdu na terytorium

  Autonomicznej Republiki Krym.

   

  Wjazd/wyjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym, jest określony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 r. Zgodnie z nim, cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i specjalnego zezwolenia, wydanego przez terytorialne biuro Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

  Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:

  1. pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego dokumentami wydanymi przez kompetentne instytucje państwowe Ukrainy;
  2. miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  3. zgonu bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca zamieszkałych na Krymie, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  4. posiadania na własność nieruchomości, znajdującej się na Krymie;
  5. konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka. W tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy;
  6. realizacji regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem obowiązków zawodowych przez pracowników kolei;
  7. konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);
  8. konieczności pełnienie posług religijnych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);
  9. pobytu na Krymie, na podstawie wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca, posiadającego rejestrację miejsca zamieszkania na Krymie lub w Sewastopolu.
  10. konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.

    

  Zezwolenie może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok.

  Wydanie zezwolenia lub podjęcie decyzji o odmowie, odbywa się w terminie pięciu dni roboczych od momentu złożenia wniosku. W przypadku otrzymania odmowy, przysługuje prawo odwołania się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub do sądu.

  Naruszenie postanowień Regulaminu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, grozi pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej przez prawo Ukrainy.

   

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
  1.Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2.Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3.Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  i placówkach zagranicznych.
  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa


        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl
  1.Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych. 
  2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  3.Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  4.Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  5.W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa.

   

   

   

  KOMUNIKAT

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie informuje, iż z dniem 14 września 2015 r. nie prowadzi akredytacji firm turystycznych.

   

   

  KOMUNIKAT

   

  PRZEDSTAWICIELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  KOMUNIKAT PRASOWY

   

  W odpowiedzi na często zadawane pytania, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Federacji Rosyjskiej przekazuje następujące informacje.

  Nie wprowadzono żadnych ograniczeń wizowych w odniesieniu do obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących do UE.

  Państwa członkowskie UE nadal przyjmują obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, w interesach lub innym celu.

  Państwa członkowskie UE rozpatrują wnioski wizowe w normalnym trybie, pomimo faktu, iż w stosunku do 33 osób Unia Europejska wprowadziła ograniczenia na wjazd.

  Unia Europejska nie uznaje aneksji Krymu do Federacji Rosyjskiej.

  Linki (wykaz osób, wobec których zastosowanie mają środki ograniczające):

  - Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,
  sovereignty and independence of Ukraine http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG

  - Council Implementing Regulation (EU) No 284/2014 of 21 March 2014 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty
  and independence of Ukraine http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1396529738106&uri=CELEX:32014R0284

   

   

  INFORMACJA

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie informuje, że zgodnie z ustawą federalną z 23 lipca 2013 r. o nr 114, art.27 pkt.11: Nie zezwala się na wjazd do Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi w przypadku, jeśli cudzoziemiec lub bezpaństwowiec niejednokrotnie (dwa lub więcej razy) w ciągu jednego roku był pociągany do odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia administracyjne (w tym np. dwa drogowe), związane z zakłóceniem ładu społecznego i bezpieczeństwa publicznego, bądź ze złamaniem zasad pobytu (zamieszkania) cudzoziemców lub bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej albo trybu świadczenia pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Powyższy zakaz wjazdu do FR obowiązuje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ostatniego orzeczenia o pociągnięciu do odpowiedzialności administracyjnej.

   

   

                                                                                                          WAŻNE

   

  W dn. 10 maja 2017 года został opublikowany i wszedł w życie Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 09.05.2017 г. № 202 «O właściwościach stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa w okresie mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA 2018 roku i pucharu konfederacji FIFA 2017 roku w Federacji Rosyjskiej».

  Zgodnie z p. 4 Dekretu ustala się, że na terytorium miast Kazania, Moskwy, Sankt Petersburga, Soczi w okresie od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r. oraz na terytorium miast Wołgogradu, Jekaterinburga, Kazania, Kaliningradu, Moskwy, Niżniego Nowgorodu, Rostowa nad Donem, Samary, Sankt Petersburga, Sarańska, Soczi w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018 r.:

   

  а) obywatele Federacji Rosyjskiej, przybyli na pobyt czasowy do lokali mieszkalnych (za wyjątkiem szpitali, hoteli, sanatoriów, domów wczasowych, pensjonatów, kempingów, ośrodków turystycznych oraz innych miejsc czasowego pobytu i zakwaterowania), które nie są miejscem ich zamieszkania, lub przybyli na pobyt stały do nowego miejsca zamieszkania, obowiązani są najpóźniej trzy dni od dnia przybycia zwrócić się do terenowych organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem zameldowania w miejscu pobytu lub w miejscu zamieszkania z wnioskiem, sporządzonym według ustalonego wzoru i przedłożyć dokumenty, przewidziane przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;

   

  d) zameldowanie w miejscu pobytu lub rejestracja w miejscu zamieszkania obywateli obcych i bezpaństwowców, przybyłych na pobyt czasowych (czasowe lub stałe zamieszkanie), następuje w ciągu jednej doby od dnia ich przybycia na miejsce pobytu lub miejsce zamieszkania z przedłożeniem dokumentów, przewidzianych w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej, przez stronę przyjmującą lub bezpośrednio przez obywateli obcych lub bezpaństwowców we właściwym organie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej;

   

  е) wymogi odnośnie trybu zameldowania w miejscu pobytu i rejestracji w miejscu zamieszkania, zawarte w podpunkcie …  "d" niniejszego punktu nie obejmują … obywateli obcych i bezpaństwowców, będących uczestnikami mistrzostw świata w piłce nożnej, Pucharu Konfederacji, jak też przedstawicieli FIFA, pokrewnych organizacji FIFA, konfederacji i narodowych stowarzyszeń, figurujących na liście FIFA.

   

  Zwracamy uwagę, iż wymogi Dekretu obejmują ewidencję migracyjną wszystkich obywateli obcych wraz z wysokokwalifikowanymi specjalistami, którzy w zwykłym trybie na podstawie p. 4.1. art.20 Ustawy Federalnej z dnia 18.07.2006 N 109-UF "O ewidencji migracyjnej obywateli obcych i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej” zwolnieni są z obowiązku wykonania czynności, niezbędnych do ich rejestracji w ewidencji migracyjnej w miejscu pobytu na okres do 90 dni od dnia ich wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Należy również uwzględnić, iż ewidencja migracyjna  odbywa się bezpośrednio w terenowych placówkach MSW do spraw migracji bez pośrednictwa poczty Rosji.  


   

  OSTRZEŻENIE

   

  W związku z nasilającym się zjawiskiem wyłudzania pieniędzy od obywateli RP (znajomości nawiązywane przez Internet) pod pretekstem przedstawienia środków finansowych w gotówce (na pobyt w strefie Schengen, na wyrobienie rosyjskiego paszportu, zakup biletów lotniczych itp.) przy aplikowaniu o wizę, Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie nie wymaga przedstawiania gotówki w celu uzyskania wizy (opłata za wydanie wizy wynosi 35 euro). Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania wizy możecie Państwo znaleźć pod linkiem:

  http://www.moskwa.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/

   

   


   

   

   


   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: