close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podania do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe za granicą wnoszą za pośrednictwem konsula RP.


  W tym celu należy złożyć w konsulacie następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  2. oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego - sporządzone własnoręcznie w języku polskim,
  3.aktualną fotografię formatu paszportowego, 4. życiorys sporządzony własnoręcznie w języku polskim,
  4. dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenia nadania tego obywatelstwa (wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje),
  5.odpis lub poświadczoną urzędowo kopię dokumentu tożsamości,
  6. odpis aktu urodzenia, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  7. odpis aktu małżeństwa, wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub inny dokument określający stan cywilny (jeżeli kiedykolwiek następowały zmiany w stanie cywilnym),
  8. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie sądowe,
  9. opłatę konsularną

  Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku tłumaczeń dokonanych przez osoby inne aniżeli tłumacze przysięgli w Polsce należy dokonać poświadczenia ich zgodności z oryginałami w Wydziale Konsularnym.


  Do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko należy dołączyć:

  1. gdy o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiegają się oboje rodzice - odpis aktu urodzenia dzieci,
  2. gdy o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiega się jedno z rodziców - odpis aktu urodzenia dzieci oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo starostą lub konsulem, zgody drugiego z rodziców na objęcie zrzeczeniem dziecka, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,
  3. jeżeli dziecko ukończyło szesnaście lat - odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na rozciągnięcie zrzeczenia na jego osobę,4. jeżeli dziecko pozostaje pod opieką pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo starostą lub konsulem,5. rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

   

  Wzór formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000928

   

  Tagi: obywatelstwo polskie

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: