close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 • Informujemy, iż zakończyliśmy zapisy na spotkanie z konsulem w sprawie wydania Karty Polaka na wrzesień i październik 2018 r.

  Zapisy na kolejną pulę udostępnionych terminów odbędą się 30.10.2018 r.

   

  UWAGA

  W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W USTAWIE O KARCIE POLAKA INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 23 GRUDNIA 2017 R. PODSTAWĄ DO OTRZYMANIA KARTY POLAKA BĘDĄ JEDYNIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POLSKĄ NARODOWOŚĆ WNIOSKODAWCY LUB JEGO PRZODKÓW LUB TEŻ ZAŚWIADCZENIE Z UPOWAŻNIONEJ ORAGNIZACJI POLONIJNEJ.

   

   

  I N F O R M A C J A
  w sprawie Karty Polaka

   

   

  Podstawa prawna: 

   

  Ustawa z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280)

   

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka
  (Dz. U. nr 214, poz. 1348)

   

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r., poz. 753)

   

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650)

   

   

   

  Rejestracja na spotkanie z konsulem

   

  Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą znaćzyk polski przynajmniej w stopniu komunikatywnym oraz wykazać się znajomością polskiej historii, tradycji i zwyczajów.

   

  Rejestracja na spotkania z konsulem ws. Karty Polaka odbywa się telefonicznie pod następującymi numerem telefonu  Tel. (+7 495) 231 15 53.

   

  Zapisy prowadzone są do wyczerpania dostępnej puli. Przypominamy, iż zapisać można wyłącznie siebie lub własne niepełnoletnie dzieci.

   

  Konsul przyjmuje wnioskodawców we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 12.30. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania na inny termin.

   

  Uprzejmie informujemy, iż adres email: moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl  służy wyłącznie do udzielania informacji, które nie są dostępne na stronie internetowej. Wydział Konsularny w Moskwie zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na pisemne prośby (przesłane do urzędu pocztą lub mailem) w powyższej sprawie.

   

  Wydział Konsularny w Moskwie nie będzie odpowiadał na emaile:

   

  - bez podpisu, danych osobowych, danych teleadresowych czy w innym języku niż język polski

   

  - nie zawierające uzasadnienia potrzeby zapisu poza ogólną rejestracją

   

  - wysłane z podejrzanych skrzynek pocztowych.

   

   

  Podstawowe informacje o Karcie Polaka

   

  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 roku.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej  polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (przedłoży oryginały stosownych dokumentów i ich kopie).

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedłożyć zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz polskiego języka i kultury lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

  Organizacje działające na terenie moskiewskiego okręgu konsularnego, uprawnione do wystawiania tego typu zaświadczeń:

   

  1. Polskie Centrum Kulturalno - Oświatowe Republiki Baszkorstan w Ufie Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo - Kulturalne „Jedność" Narodowo - Kulturalna Autonomia Polaków w Moskwie „Dom Polski" Polskie Stowarzyszenie „Polaros" w Jekaterinburgu

  Członkowie organizacji nie mających takiego prawa mogą zwracać się z prośbą o przygotowanie zaświadczenia do jednej z wyżej wymienionych organizacji.

   

  Małoletni

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi powinien przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Uprzejmie informujemy, że  w obecnym stanie prawnym podczas rozmowy z konsulem wymagana jest obecność małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia.

   

   

  • Ważność Karty Polaka, przedłużenie ważności Karty Polaka

  Karta jest ważna 10 lat, a w przypadku osób, które w chwili składania wniosku ukończyły 65 lat - na czas nieoznaczony. Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

  Aby przedłużyć ważność Karty Polaka należy najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty złożyć wniosek o jej przedłużenie.

  Jeżeli osoba nie dotrzymała ww. terminu, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy przygotować wniosek, do którego trzeba dołączyć:

  -kserokopia paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem) - oryginał do wglądu

  -kserokopia paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i pieczątką zameldowania) - oryginał do wglądu

  -kserokopię Karty Polaka - oryginał do wglądu.

   

   

  Duplikat Karty Polaka

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

   

   

  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego (np. akt zawarcia małżeństwa, orzeczenie o rozwodzie, decyzję o zmianie danych osobowych).

   

   

   

  Posiadacz Karty Polaka:

   

   

  - może bez opłat otrzymać wizę krajową typu D, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

   

  - może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia;

   

  - może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   

  - może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;

   

  - może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   

  - może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;

   

  - może bezpłatnie zwiedzać muzea państwowe w Polsce;

   

  - może ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

   

  - może  otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo, by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego;

   

  - członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty, mogą otrzymać wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie, na ogólnych zasadach, do uzyskania pobytu stałego.

   

   

  Uwaga:

   

  - o Kartę Polaka w Ambasadzie RP w Moskwie mogą się ubiegać obywatele Federacji Rosyjskiej, a także obywatele pozostałych republik b. ZSRR na stałe zamieszkujący na terenie moskiewskiego okręgu konsularnego i posiadający:

   

  a)  zezwolenie na pobyt stały (ros. „vid na zhitelstvo”)

   

  lub

  b) potwierdzoną w dokumentach rejestrację w Moskiewskim Okręgu Konsularnym dłuższą niż 1 rok

   

  - uzyskanie Karty Polaka NIE OZNACZA uzyskania obywatelstwa polskiego

   

  - uzyskanie Karty Polaka NIE OZNACZA nabycia prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce.

   

  - Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

  Karta Polaka uprawnia posiadacza do osiedlenia się na terenie RP, tj. uzyskania karty stałego pobytu w Polsce. W tym celu należy złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich właściwego, ze względu na przyszłe miejsce zamieszkania, urzędu wojewódzkiego. Uzyskanie karty stałego pobytu będzie skutkowało unieważnieniem Karty Polaka i utratą uprawnień z nią związanych.

   

  - Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały należy składać w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  a) Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów);

  b) Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

  c)  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami;

  d) Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw;

  e) Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu);

  f) Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;

  g) Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

  Procedura ubiegania się o Kartę Polaka – co należy zrobić:

   

  1. Zebrać dokumenty potwierdzające narodowość polską lub posiadanie w przeszłości polskiego obywatelstwa (lub narodowość/obywatelstwo polskie przodków, o których mowa w Ustawie o Karcie Polaka),  np. akta stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki urodzenia, metryki chrztu, świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokumenty rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby, zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby.
  2. Przygotować kserokopie paszportu zagranicznego (strony ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego miejsca zamieszkania). Skopiowane dokumenty wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi w trakcie spotkania (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).
  3. Wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka. Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polonijnych oraz na stronie internetowej Ambasady RP w Moskwie.  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie (wymiary 3,5 - 4,5 cm). Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, nie przekraczając linii ramki.
  4. Zadzwonić do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie i umówić się na spotkanie z konsulem, tel.: (+ 7 495) 231 15 53. W czasie rozmowy telefonicznej ma miejsce wstępne sprawdzenie znajomości języka polskiego, dlatego osoby pełnoletnie proszone są o osobisty kontakt. Konsul przyjmuje wnioskodawców we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 12.30. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania na inny termin.
  5. Stawić się w umówionym terminie w Ambasadzie RP w Moskwie (wejście od strony Bolshogo Tishinskogo per.) na rozmowę z konsulem. Na spotkanie z konsulem prosimy zabrać ze sobą:   
  • wypełniony wniosek ze zdjęciem
  • oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie / polskie pochodzenie  przodków / polskie obywatelstwo przodków lub oryginał zaświadczenia od uprawnionej organizacji polonijnej / polskiej
  • oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

  Rozmowa w języku polskim będzie dotyczyć polskich tradycji, zwyczajów i historii.

   

  Średni okres oczekiwania na kartę wynosi ok. 4-6 tygodni, jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i czas może ulegać wydłużeniu.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

   

   

  Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku

   

  - może ubiegać się o świadczenie pieniężne po 1 stycznia 2017 r

   

  Posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługuje na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym, w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia.

   

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  925 zł

  30%

  555 zł

  Dziecko

  25%

  462,50 zł

  15%

  277,50 zł

  *) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

  Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa). 

   

  Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.

   

  Wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej  a także świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej, proszę kierować do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce.

   

   

  Kontakt:

  Tel. (+7 495) 231 15 53

  E-mail: moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl

  Informujemy, iż zakończyliśmy zapisy na spotkanie z konsulem w sprawie wydania Karty Polaka na miesiąc grudzień 2017 r. oraz styczeń i luty 2018 r.

  Kolejna tura zapisów zostanie uruchomiona  05.03.2018 r. 


  OSTRZEŻENIE
   
  Wydział Konsularny ostrzega, że zamieszczane reklamowe ogłoszenia (np. link: http://www.jezykpolski.ru/ do prowadzonych na terenie Moskwy kursach j. polskiego, w których jest wskazywana możliwość otrzymania Karty Polaka po pomyślnym zakończeniu takiego kursu, nie odpowiadają prawdzie. Wszystkie warunki uprawniające do wnioskowania i otrzymania Karty Polaka są wymienione w ustawie i żaden kurs j. polskiego nie daje takich uprawnień, chociaż znajomość j. polskiego podlega weryfikacji w trakcie prowadzonych przez konsulat rozmów z osobami wnioskującymi o Kartę Polaka.  

   

  Do pobrania:

  - wniosek do wydruku

  - wniosek do edycji

  - Ustawa o Karcie Polaka

  - Ustawa o cudzoziemcach

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: