close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UPRAWNIENIA POSIADACZY KARTY POLAKA

 • Posiadacz Karty Polaka:

   

  - może bez opłat otrzymać wizę krajową typu D, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

   

  - może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia;

   

  - może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   

  - może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;

   

  - może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   

  - może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;

   

  - może bezpłatnie zwiedzać muzea państwowe w Polsce;

   

  - może ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

   

  - może  otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo, by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego;

   

  - członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty, mogą otrzymać wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie, na ogólnych zasadach, do uzyskania pobytu stałego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: