close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI, DUPLIKATY, ZMIANA DANYCH

 • Przedłużanie ważności Karty Polaka

   

  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem o przedłużenie ważności  Karty Polaka:

   

  • Kserokopie paszportu zagranicznego i wewnętrznego (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia aktualnie posiadanej Karty Polaka (oryginał do wglądu)

   

   

  Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

   

  Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

   

  Jeżeli osoba, która otrzymała Kartę Polaka jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważności swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

   

   

   

  Duplikat Karty Polaka

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka na wniosek posiadacza wydawany jest duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie duplikatu  Karty Polaka:

   

  • Kserokopie paszportu zagranicznego i wewnętrznego (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia decyzji o przyznaniu Karty Polaka (oryginał do wglądu)

   

   

  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie duplikatu  Karty Polaka:

   

  • Kserokopie paszportu zagranicznego i wewnętrznego (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia aktualnie posiadanej Karty Polaka (oryginał do wglądu)
  • Kserokopie dokumentów, z których wynika zmiana danych posiadacza Karty Polaka, np. akt małżeństwa, świadectwo o zmianie imienia (oryginał do wglądu)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: