close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROCEDURA NABYCIA KARTY POLAKA

 • Wnioskodawca w procedurze ubiegania się o Kartę Polaka powinien:

   

   

  1. Zebrać oryginały oraz przygotować kserokopie dokumentów potwierdzających narodowość polską swoją lub przodków, o których mowa w ustawie o Karcie Polaka,  np. akta stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki urodzenia, metryki chrztu, świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokumenty rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby, zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby.

   

  2. Przygotować kserokopie paszportu zagranicznego (strony ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego miejsca zamieszkania). Skopiowane dokumenty wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi w trakcie spotkania (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

   

  3. Starannie wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka (dokumenty z poprawkami i skreśleniami nie będą przyjmowane). Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polonijnych oraz na stronie internetowej Ambasady RP w Moskwie.  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie (wymiary 3,5 - 4,5 cm). Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, nie przekraczając linii ramki.

   

  4. Zadzwonić do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie i umówić się na spotkanie z konsulem zgodnie z zasadami określonymi w zakładce Karta Polaka (informacje ogólne). W czasie rozmowy telefonicznej ma miejsce wstępne sprawdzenie znajomości języka polskiego, dlatego osoby pełnoletnie proszone są o osobisty kontakt.

   

  5. Stawić się w umówionym terminie w Ambasadzie RP w Moskwie (wejście od strony Bolshogo Tishinskogo per.) na rozmowę z konsulem.

  Na spotkanie z konsulem prosimy zabrać ze sobą:   

  • wypełniony wniosek ze zdjęciem
  • oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, polskie pochodzenie  przodków lub oryginał zaświadczenia od uprawnionej organizacji polonijnej
  • oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

   

   

  Rozmowa z konsulem w procedurze nabycia Karty Polaka

   

  Rozmowa w języku polskim będzie dotyczyć polskich tradycji, zwyczajów i historii.

   

  UWAGA: Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą znać język polski przynajmniej w stopniu komunikatywnym oraz wykazać się znajomością polskiej historii, tradycji i zwyczajów.

   

   

   

  Oczekiwanie na decyzję w sprawie nadania Karty Polaka

   

  Średni okres oczekiwania na kartę wynosi ok. 4-6 tygodni, jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i czas może ulegać wydłużeniu.

   

   

  Procedura bezpłatna

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

   

   

  Odwołanie od decyzji konsula

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: