close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DECYZJA O NADANIU KARTY POLAKA

 • Decyzja o przyznaniu Karty Polaka

   

  Średni okres oczekiwania na kartę wynosi ok. 4-6 tygodni, jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i czas może ulegać wydłużeniu.

   

   

  Okres ważności Karty Polaka

   

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

  Karta Polaka wydana dla małoletniego ważna jest 10 lat, jednak nie później niż po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności.

   

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  a) Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów);

  b) Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

  c)  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami;

  d) Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw;

  e) Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu);

  f) Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;

  g) Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

   

  Odwołanie od decyzji odmownej

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: