close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GŁOSOWANIE W KONSULACIE

 • OBWIESZCZENIE KONSULA RP W MOSKWIE

  Z DNIA 29.04.2019 R.

   

  Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684)  informuję, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie utworzono jeden obwód głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

   

  Numer obwodu

  Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  Lokal przystosowany              do potrzeb osób niepełnosprawnych

  120

  Moskwa, Ambasada RP,

  Klimaszkina 4,

  115127 Moskwa

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

  Konsul RP w Moskwie

       /-/ Marcin Nosal

   

   

   

  Głosowanie na terytorium Federacji Rosyjskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

   

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę/niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia  18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą
  (Dz. U., poz. 772) na terenie moskiewskiego okręgu konsularnego został utworzony:

  obwód głosowania nr 120, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa.

   

  Ponadto informujemy, iż na terytorium Federacji Rosyjskiej utworzono:

   

  1. Obwód głosowania nr 121, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Irkuck, Konsulat Generalny RP, Suche Batora 18, 664003 Irkuck;

    

  2. Obwód głosowania nr 122, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kaliningrad, Konsulat Generalny RP, Centralnyj Rajon, Kasztanowa Aleja 51, 236022 Kaliningrad;

    

  3. Obwód głosowania nr 123, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sankt Petersburg, Konsulat Generalny RP, Rejon Centralny, 5-ya Sovetskaya 12, 191036 Sankt-Petersburg;

    

  4. Obwód głosowania nr 124, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Smoleńsk, Agencja Konsularna RP, Mira 1, 214014 Smolensk.

   

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

        6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW E- WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl  bądź  https://e-wybory.msz.gov.pl

   

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

   

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź https://e-wybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie:

  1. telefonicznie, nr tel.:   +7 495 231 15 71   lub    +7 495 231 15 50
  2. e-mailowo: moskwa.amb.konsulat@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Ambasada RP, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +7 495 231 15 55

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo:  moskwa.amb.konsulat@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Ambasada RP, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa
  3. faksem, nr faksu: +7 495 231 15 55

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: