close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

   

  OSTRZEŻENIE

   

   

   

  W związku z powtarzającymi się od dłuższego czasu przypadkami przebywania na terenie FR obywateli RP bez ważnej wizy wjazdowej i nie dopilnowania obowiązku wyjazdu z Rosji przed utratą ważności wizy ostrzegamy, że w związku z zaostrzeniem przez stronę rosyjską przepisów pobytowych i przejęciem całości spraw migracyjnych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji nie jest możliwe uzyskanie przedłużenia wizy rosyjskiej na miejscu. Wydział Konsularny nie ma obecnie możliwości uzyskania wizy wyjazdowej (przedłużenia ważności wizy) poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Niedopełnienie obowiązku wyjazdu z Rosji przed zakończeniem terminu ważności wizy przez obywateli RP skutkuje aresztem na lotnisku, skierowaniem sprawy do sądu i wysoką grzywną oraz wydaleniem z Rosji z zakazem wjazdu przez następne 5 lat.

  Informujemy także, że ze względu na różną interpretację przez rosyjską Straż Graniczną obowiązujących przepisów przejazdu przez teren Rosji do innego kraju docelowego (formalnie nie ma wtedy wymogu posiadania wizy rosyjskiej w przypadku przebywania na lotnisku  w tranzycie bez opuszczania strefy tranzytowej) prosimy o wcześniejsze uzyskanie w konsulacie rosyjskim w Polsce odpowiedniej wizy tranzytowej. Powyższe ułatwi przejazd i zapobiegnie przypadkom zatrzymania ob. RP przez Straż Graniczną, skutkującymi grzywną i możliwością wydalenia oraz aresztu. 

   

   

                                            OSTRZEŻENIE
   
  Wydział Konsularny ostrzega, że zamieszczane reklamowe ogłoszenia (np. link: http://www.jezykpolski.ru/
  o prowadzonych na terenie Moskwy kursach j. polskiego, w których jest wskazywana możliwość otrzymania Karty Polaka po pomyślnym zakończeniu takiego kursu, nie odpowiadają prawdzie. Warunki uprawniające do wnioskowania i otrzymania Karty Polaka są wymienione w ustawie.
   
                                                       UWAGA

  W związku z nasilającym się zjawiskiem wyłudzania pieniędzy od obywateli RP (znajomości nawiązywane przez Internet) pod pretekstem przedstawienia środków finansowych w gotówce (na pobyt w strefie Schengen, na wyrobienie rosyjskiego paszportu, zakup biletów lotniczych itp.) przy aplikowaniu o wizę, Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie nie wymaga przedstawiania gotówki w celu uzyskania wizy (opłata za wydanie wizy wynosi 35 euro). Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania wizy możecie Państwo znaleźć pod linkiem:

  http://www.moskwa.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/

   

   

  KOMUNIKATY

   

  Komunikat w sprawie zasad wjazdu/wyjazdu i pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej podczas Pucharu Konfederacji FIFA 2017 i Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018

   

  Informujemy, iż zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 09.05.2017 г. № 202 „O wzmożonych środkach bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 roku i Pucharu Konfederacji FIFA 2017 roku w Federacji Rosyjskiej”,  w okresie trwania ww. wydarzeń sportowych, na obszarze rosyjskich miast-gospodarzy  wprowadzone zostały następujące uregulowania meldunkowe.

  Obowiązek meldunkowy (rejestracji) dotyczy osób przybyłych na terytorium:

  Kazania, Moskwy, Petersburga, Soczi - w okresie od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r.

  oraz

  Wołgogradu, Jekaterynburga, Kazania, Kaliningradu, Moskwy, Niżniego Nowgorodu, Rostowa nad Donem, Samary, Sankt Petersburga, Sarańska, Soczi - w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018 r.

  Zameldowanie w miejscu pobytu lub w miejscu zamieszkania obywateli państw obcych i bezpaństwowców winno nastąpić w ciągu jednej doby od ich przybycia. Zameldowania winna dokonać strona przyjmująca, we właściwym organie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

  Obowiązek zameldowania dotyczy także wysokokwalifikowanych specjalistów, którzy w zwykłym trybie (na podstawie p. 4.1. art. 20 Ustawy Federalnej z dnia 18.07.2006 N 109-UF „O ewidencji migracyjnej obywateli obcych i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej”) zwolnieni są z obowiązku rejestracji w ewidencji migracyjnej w miejscu pobytu na okres do 90 dni od dnia ich wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ewidencja migracyjna  odbywa się bezpośrednio w terenowych placówkach MSW do spraw migracji (bez pośrednictwa Poczty Rosji).  

  Obowiązek rejestracji nie dotyczy obywateli państw obcych i bezpaństwowców przybyłych na podstawie wizy biznesowej, w przypadku, gdy czas ich pobytu w jednym z ww. miastach nie przekracza 24 godzin.

  Obowiązek zameldowania obcokrajowców zakwaterowanych w hotelach lub przebywających w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych, kampingach, pensjonatach spoczywa na tych placówkach.

  Posiadacze Paszportu Kibica (FAN ID) - kibice, którzy zakupili bilety na mecze i zarejestrowali się na oficjalnej stronie organizatorów:

  https://www.fan-id.ru/?locale=en, 8 (800) 775-20-18 (z Rosji), +7 495 741 18 18 (spoza Rosji) będą mogli wjechać do Rosji bez wizy. Taki tryb będzie obowiązywał od 7 czerwca do 12 lipca 2017 r. Paszport Kibica uprawniać będzie również do darmowych przejazdów kolejowych na wybranych trasach oraz bezpłatnych przejazdów transportem publicznym w miastach, w których zostaną rozegrane mecze.

  Zgodnie z ww. Dekretem nr 202, w czasie zawodów - od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r. i od  25 maja do 25 lipca 2018 r. w miastach, w których będą odbywały się mecze zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zakładają one wydzielenie kontrolowanych stref z ograniczonym dostępem dla pieszych i środków transportu.

   

  Zakaz przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej 

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, obowiązuje, do czasu uregulowania tej kwestii, zakaz przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej (w obydwu kierunkach) przez obywateli państw trzecich, w tym obywateli polskich. Zakaz ten od 15 maja 2017 obejmuje przejścia drogowe i kolejowe (z wyłączeniem rejsów lotniczych, o czym informujemy poniżej).

  Wobec powyższego, w paszportach i na kartach migracyjnych nie są zamieszczane odciski stempli wjazdowych. Brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może skutkować ukaraniem za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych.

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z ŁOTWĄ (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), ESTONIĄ (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i UKRAINĄ (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

   

  PRZEJAZD PRZEZ STREFĘ PRZYGRANICZNĄ Z BIAŁORUSIĄ (droga na odcinku Newel - Uświat)

   

  W oparciu o informacje Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu przypominamy wszystkim obywatelom RP podróżującym do Smoleńska i Katynia drogą od przejścia granicznego w Buraczkach, że na odcinku Newel-Uświat droga ta znajduje się na terenie strefy przygranicznej z Białorusią.

   

  Przejazd przez strefę nie wymaga specjalnych zezwoleń. Przepisy zabraniają podróżnym zatrzymywania się (postoju) w strefie przygranicznej, wysiadania z pojazdu pasażerów, przewożonych zwierząt i rozładowywania przewożonych towarów oraz zabierania do samochodu osób trzecich, zwierząt jak i doładowywania towarów. Granice strefy nie zostały oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi.

   

  Z dniem 15.05.2017 r. zmienione zostały procedury dot. obsługi pasażerów przylatujących z Białorusi do Rosji.

  W FR wszystkie rejsy z Białorusi zostały przeniesione z terminalów obsługujących ruch wewnętrzny do sektorów międzynarodowych, a pasażerowie przybywający rejsami z terytorium Białorusi lub odlatujący na Białoruś będą podlegać kontroli granicznej. Do obsługi  obywateli Państwa Związkowego RU i BY (czyli de facto RU i BY) zostaną wydzielone specjalne stanowiska.

  Z kolei na terenie Białorusi pasażerowie udający się do Rosji tranzytem przez międzynarodowy port lotniczy w Mińsku są zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających ich dane osobowe oraz kartę migracyjną wypełnioną po przybyciu do Białorusi. Oprócz tego procedury obsługi pasażerów udających się do Rosji na lotnisku w Mińsku nie ulegają zmianie – nie będą oni przechodzić kontroli granicznej.

   

  ZAOSTRZONE KONTROLE CELNE W ZWIĄZKU
  Z ZAGROŻENIE
  M AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

  https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przywoz-zywnosci-na-wlasny-uzytek

  https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu_en

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

   

   

  INFORMACJE O URZĘDZIE

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie wykonuje zadania zgodnie z treścią Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i dwustronnymi porozumieniami między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską.

  Do podstawowych zadań Wydziału Konsularnego w Moskwie należy ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych prawem międzynarodowym; podejmowanie działań na rzecz umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi, osobami polskiego pochodzenia oraz osobami deklarującymi przynależność do Narodu Polskiego, zamieszkałymi w Federacji Rosyjskiej; działanie na rzecz społeczności polonijnej w Rosji oraz praw i wolności Polonii, określonych w ustawodawstwie  rosyjskim i umowach międzynarodowych; sprzyjanie rozwijaniu i pogłębianiu współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, jak również na rzecz promocji polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz języka polskiego.

   

  W strukturze Wydziału Konsularnego znajdują się następujące referaty:

   

  • Referat ds. Ruchu Osobowego
  • Referat ds. Prawnych i Opieki Konsularnej
  • Referat ds. Współpracy z Polakami w Rosji   
  • Kierownikiem Wydziału Konsularnego - konsulem RP jest radca - minister Marek Zieliński

  Moskiewski Okręg Konsularny (MOK) powstał w marcu 2002 roku i po zmianach wprowadzonych  dnia 1 marca 2012 r. (w związku ze zmianą zakresu terytorialnego Irkuckiego Okręgu Konsularnego) dot. zmniejszenia wielkości (ograniczenia liczby regionów FR podlegających jurysdykcji konsularnej) w jego skład wchodzą:  Obwód Twerski, Obwód Jarosławski, Obwód Kostromski, Obwód Kirowski, Obwód Swierdłowski, Obwód Kurgański, Obwód Czelabiński, Obwód Orenburski, Obwód Samarski, Obwód Saratowski, Obwód Wołgogradzki, Obwód Astrachański, Republika Kałmucji, Obwód Woroneski, Obwód Biełgorodzki, Obwód Kurski, Obwód Briański, Obwód Kałuski, Obwód Moskiewski, Miasto Moskwa, Obwód Włodzimierski, Obwód Iwanowski, Obwód Niżegorodzki (niżnonowogrodzki), Republika Maryjska, Republika Udmurcka, Kraj Permski, Republika Baszkirii, Republika Tatarstanu, Obwód Uljanowski, Obwód Penzeński, Obwód Tambowski, Obwód Orłowski, Obwód Tulski, Obwód Lipiecki, Obwód Riazański, Republika Mordwińska, Republika Czuwaszji, Obwód Rostowski, Kraj Krasnodarski, Kraj Stawropolski, Republika Dagestanu, Republika Czeczeńska, Republika Inguszetii, Republika Północnoosetyjska – Alania, Republika Kabardo-Bałkarii, Republika Karaczajo-Czerkiesji, Republika Adygei, Obwód Tiumeński (w tym: Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny i Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny – Jugra).


  Do najważniejszych czynności konsularnych należą:

  • Obsługa ruchu osobowego (wydawanie wiz, wnioski o zezwolenie na pobyt itp.)
  • Opieka konsularna (pomoc obywatelom polskim znajdującym się na terytorium Moskiewskiego Okręgu Konsularnego Federacji Rosyjskiej)
  • Informacja prawna
  • Tłumaczenia dokumentów
  • Wydobywanie dokumentów na potrzeby instytucji i obywateli polskich
  • Czynności z zakresu spraw obywatelskich
  • Czynności z zakresu spraw repatriacyjnych
  • Czynności z zakresu spraw paszportowych
  • Kontakty z organizacjami polonijnymi w Federacji Rosyjskiej

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: