close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STUDIA W ROSJI

 • Informacje nt. procedury ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe w Federacji Rosyjskiej dostępne są na oficjalnej stronie dotyczącej rekrutacji cudzoziemców na naukę w Rosji: 

   

  http://russia.study/

   

  Istnieją również niżej opisane procedury, tj. rekomendacja kandydatów za pośrednictwem Ambasady RP w Moskwie na studia w ramach tzw. puli prezydenckiej (z budżetu) na Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz Akademię Dyplomatyczną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

   

  Informacja nt. procedury ubiegania się o przyjęcie na studia w MGIMO i Akademii Dyplomatycznej

   

   

  • Corocznie Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz Akademia Dyplomatyczna przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oferują bezpłatne miejsca dla kandydatów z Polski. Miejsca te przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Prezydenta FR i finansowane są z budżetu federalnego.

  Szczegółowa informacja nt. wymagań i terminarza rekrutacji przesyłana jest przez obie uczelnie około miesiąca marca każdego roku.

   

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem rekomendacji Ambasady RP w Moskwie na studia na powyższych dwóch uczelniach proszone są o przesyłanie podania w tej sprawie w formie elektronicznej (skan) na adres pocztowy Ambasady: moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

  Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną z MGIMO osoba, która otrzyma rekomendację Ambasady, będzie musiała odbyć sprawdzian znajomości języka rosyjskiego (12 lipca 2017 r.) oraz znajomości innego języka obcego (14 lipca 2017 r.)

  Podanie powinno zawierać CV kandydata, list motywacyjny i ewentualnie dokumenty towarzyszące, które kandydat uzna za wspierające jego zgłoszenie (np. opinie z odbytych praktyk, zaświadczenia o ukończonych kursach, rekomendacje pracowników naukowych itp.). Ponadto, należy wskazać, na którą uczelnię kandydat chciałby otrzymać rekomendację (można wskazać obie uczelnie).

   

  Data przesyłania podania: do 15 maja każdego roku (w przypadku Akademii Dyplomatycznej) i do 1 czerwca (w przypadku MGIMO). W przypadku zmiany przez którąś z uczelni terminu przesyłania informacji o kandydatach, którym Ambasada udzieliła rekomendacji, Ambasada zastrzega sobie prawo odpowiedniej zmiany ww. terminów zgłoszeń.  

   

   

  Jednocześnie informujemy, że rekomendacje mogą być udzielane w liczbie odpowiadającej przyznanej przez obie uczelnie puli miejsc dla obywateli RP w danym roku. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że rola Ambasady w procesie kierowania obywateli RP na ww. uczelnie ogranicza się do wystawienia rekomendacji. Sprawy związane bezpośrednio z procesem rekrutacyjnym, w tym przyjazd do Rosji i przekazanie wszystkich wymaganych dokumentów, organizowane są przez kandydatów indywidualnie.

   

    

  Warunki naboru studentów zagranicznych do uczelni rosyjskich

  Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie przyjmuje dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia każdego roku.

   

  Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej Ośrodka:

   

  http://www.ronik.org.pl/index.php/pl/edukacja-w-rosji

   

  Podania kandydatów rozpatruje Komisja Rekrutacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo przydziela przyjętych kandydatów do różnych miast i uczelni.

   

   

  Osoby przyjeżdżające na studia zobowiązane są mieć ze sobą paszport, oryginały dokumentów poświadczających wykształcenie z załącznikami, wyników badań lekarskich oraz dodatkowo 7 fotografii.

   

   

  Przyjęty kandydat pokrywa koszty przejazdu do Rosji i z powrotem do kraju we własnym zakresie.

   

   

  Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie korespondencji z lutego 2010 roku, które otrzymała Ambasada RP w Moskwie. Niniejsza procedura jest powtarzana przez stronę rosyjską każdego roku. O ewentualne zmianach w opisanej procedurze strona przyjmująca winna informować na stronie internetowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki w Warszawie oraz stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej.

   

   

   

   

   

  ankieta szkoły wyższe FR (pdf)

  MGIMO wymogi (pdf)

  Akademia dyplomatyczna str.1 (pdf)

  Akademia dyplomatyczna str. 2 (pdf)

  specjalizacje studia licencjackie/magisterskie (pdf)

  specjalizacje studia podyplomowe  (pdf)

  ankieta studia w Rosji

  przeciwskazania medyczne (pdf)

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: