close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 15 stycznia 2016

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (administrator programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

   

  Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

   

   

  DZIEDZINY:

   

  Ekonomia i zarządzanie

  Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)

  Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)

  Prawo

  Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)

  Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

  Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

   

  Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp o charakterze naukowym).

   

  KANDYDACI:

   

  W roku akademickim 2016/2017 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

   

  eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych

  przedsiębiorcy, menedżerowie

  liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej

  nauczyciele akademiccy

  dziennikarze

   

  KRYTERIA FORMALNE:

   

  Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)

  Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)

  Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)

  Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

  Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość

  języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).

   

  PREFERENCJE:

   

  Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych

  Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami

  Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

  1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:

  ankieta danych personalnych

  projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).

   

  2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.

   

  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

   

  REKRUTACJA:

   

  Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

   

  I etap – ocena formalna wniosków

  II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

  III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 13.04-30.04.2016).

   

  Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca.

   

  Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2016.

   

  PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

  Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony:

  www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.

   

  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

   

  Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

   

  Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać emailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

   

  TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2016/17 upływa: 1 marca 2016

   

  Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  WARUNKI FINANSOWE:

   

  Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski oraz koszt wizy.

   

  PROGRAM STYPENDIUM:

   

  Inauguracja Programu (połowa września 2016)

  Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)

  Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin

  Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych

  Cztery zjazdy wszystkich stypendystów

  Staż zawodowy (2-4 tygodnie)

  Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2017)

   

  PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach

  80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła

  Białego”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: