close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZEPISY CELNE RP

 • Informacje ogólne

  Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, z dniem 1 maja 2004 r., Polska została objęta unią celną, co oznacza, że towary przywożone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie są obciążane cłem. Przepisy prawa celnego stosuje się do towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanych z tego obszaru.

  Regulacje dotyczące zwolnień celnych zawarte są przede wszystkim w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

  Przywóz rzeczy znajdujących się w bagażu osobistym podróżnego

  W odniesieniu do podróżnych, przybywających z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, zwolnione z należności przywozowych są towary znajdujące się w ich bagażu osobistym, pod warunkiem, że wwożone towary nie mają charakteru handlowego.

  Bagaż osobisty oznacza cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty, jak również każdy bagaż przedstawiony tym samym organom w późniejszym terminie, pod warunkiem, że możliwe jest przedłożenie dowodu na to, że przy wyjeździe podróżnego bagaż został zarejestrowany, jako bagaż towarzyszący, przez przedsiębiorstwo, które dokonało jego przewozu do Wspólnoty z państwa trzeciego, z którego przybył.

  Przywóz o charakterze niehandlowym oznacza przywóz, który:

  - ma charakter okazjonalny, i

  - składa się wyłącznie z towarów przeznaczonych do własnego użytku podróżnych lub ich rodzin, lub przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka, aby nie wskazywała na przywóz w celu handlowym.

  Import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie od należności celnych przywozowych) według następujących norm:

  a)      w transporcie lądowym - do równowartości 300 EUR

  b)      w transporcie lotniczym i morskim - do równowartości 430 EUR

  Do ww. wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego, paliw znajdujących się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów, a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm.

  W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają następujące ilości ww. towarów:

  1)      wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

  a) papierosy - 200 sztuk lub

  b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 100 sztuk, lub

  c) cygara - 50 sztuk, lub

  d) tytoń do palenia - 250 g,

  2)      wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

  a) papierosy - 40 sztuk lub

  b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 20 sztuk, lub

  c) cygara - 10 sztuk, lub

  d) tytoń do palenia - 50 g,

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

  3)      napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

  a)      napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 1 litr lub

  b)      alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i

  c)      wina niemusujące - 4 litry, i

  d)      piwo - 16 litrów.

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

  4)      napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

  a)      napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 0,5 litra lub

  b)      alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i

  c)      wina niemusujące - 0,5 litra, i

  d)      piwo - 2 litry.

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

  Ponadto podróżny może przywieźć bez cła nie więcej niż 50 gramów perfum i nie więcej niż 250 ml wód toaletowych, a produktów leczniczych - w ilości przeznaczonej na własne potrzeby.

  Oprócz towarów, o których mowa wyżej, podróżny może przywieźć rzeczy o łącznej wartości nieprzekraczającej 175 euro, a jeżeli nie ukończył 15 roku życia - 90 euro.

  Inne, niższe normy obowiązują podróżnych mających miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej, pracowników strefy nadgranicznej oraz członków załóg środków transportu wykorzystywanych w ruchu między krajami trzecimi a Wspólnotą.

  W odniesieniu do ww. grup osób obowiązują następujące normy ilościowe niżej wymienionych towarów:

  - napoje alkoholowe:

  • napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% lub więcej - 0,5 litra, albo
  • napoje destylowane i napoje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, ratafia, sake lub podobne napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22%, wina musujące, wina wzmocnione - 0,5 litra i
  • wina niemusujące - 0,5 litra;

  - tytoń i wyroby tytoniowe:

  • papierosy - 20 sztuk, albo
  • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczają

  cej 3 g) - 15 sztuk, albo

  • cygara - 5 sztuk, albo
  • tytoń, tabaka - 20 gramów;

  - perfumy - 25 gramów; wody toaletowe - 0,1 litra;

  - produkty lecznicze - w ilości przeznaczonej na potrzeby osobiste podróżnego.

  Ponadto łączna wartość zwolnionych z należności przywożonych towarów, innych niż wymienione wyżej, przywożonych przez podróżnego z ww. grup osób, nie może przekraczać równowartości 80 euro.

  Natomiast wartość zwolnionych z należności przywozowych towarów przywozowych w bagażu osobistym podróżnego, który nie ukończył 15 roku życia, nie może przekraczać równowartości 90 euro.

  Handel duty free na statkach

  Handel "duty free" definiowany jest jako handel stosowany w ruchu podróżnych pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi. W przypadku sprzedaży na statkach, jest on możliwy w rejsach z krajami trzecimi lub w rejsach wewnątrzwspólnotowych odbywających się z zawinięciem do krajów trzecich. Sprzedaż na pokładach statków towarów niewspólnotowych odbywa się po opuszczeniu obszaru celnego UE. Pasażerowie mogą korzystać ze zwolnienia z należności przywozowych tych towarów na podstawie wyżej podanych norm dla podróżnych. Jednakże wymagane jest, aby w takich przypadkach statki pasażerskie zawinęły do portu w kraju trzecim, zaś pasażerowie muszą mieć możliwość zejścia tam na ląd.

  Przywóz przedmiotów osobistego użytku podróżnych

  Podróżny przybywający na obszar celny Wspólnoty Europejskiej na pobyt czasowy w celach turystycznych, sportowych, handlowych, wzięcia udziału w spotkaniach zawodowych, w celach zdrowotnych, w związku ze studiami itp., może przywieźć ze sobą przedmioty osobistego użytku, które będą mu w tym czasie potrzebne.

  Do przedmiotów osobistego użytku zaliczane są wszystkie przedmioty, nowe lub używane, których podróżny może potrzebować z uzasadnionych powodów do osobistego użytku podczas podróży, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności podróży, ale wyłączając wszelkie towary przywożone w celach handlowych.

  Przedmioty osobistego użytku podróżny musi mieć na sobie lub w swoim bagażu (towarzyszącym lub nie).

  Zgłoszenie celne tych przedmiotów następuje w granicznym urzędzie celnym. Przewożone przedmioty objęte są procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych, bez wymogu składania pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności przywozowych. Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków złożenie zgłoszenia celnego i zabezpieczenia może być wymagane.

  Przedmioty te muszą być wywiezione z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej przy wyjeździe podróżnego, który te przedmioty przywiózł.

  Czasowy przywóz środka transportu w celach prywatnych

  Środki transportu, zarejestrowane poza obszarem celnym Wspólnoty, którymi ta osoba przybywa na obszar Wspólnoty, mogą być przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych. Zgłoszenie celne może być dokonane bez przedstawiania jakiegokolwiek dokumentu celnego.

  Pojazdy te mogą być wykorzystywane przez podróżnego przez okres jego przebywania na obszarze Wspólnoty, wyłącznie w celu realizacji tych zadań, które były powodem jego przyjazdu.

  Podróżny mający miejsce zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty może korzystać ze środków transportu zarejestrowanych poza obszarem Wspólnoty, w przypadku gdy będzie używać w celach prywatnych środków transportu okazjonalnie, na zlecenie posiadacza rejestracji, który przebywa na obszarze celnym Wspólnoty w momencie używania.

  Podróżny mający miejsce zamieszkania we Wspólnocie może korzystać z środka transportu zarejestrowanego poza obszarem Wspólnoty, jeśli ten środek transportu wynajęty będzie na podstawie pisemnej umowy od przedsiębiorstwa znajdującego się w kraju trzecim, zajmującego się wynajmem pojazdów, aby wrócić do swojego miejsca zamieszkania we Wspólnocie. Środki transportu powinny być zwrócone przedsiębiorstwu zajmującemu się wynajmem, mającemu swoją siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty, w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie umowy najmu.

  Podróżny zamieszkały na obszarze celnym Wspólnoty i zatrudniony przez właściciela środków transportu, mającego swą siedzibę poza tym obszarem lub w inny sposób upoważnioną przez właściciela, może wprowadzić na obszar Wspólnoty pojazdy zarejestrowane poza tym obszarem, jeżeli będą one używane w celu wykonywania pracy. Mogą być one używane do celów prywatnych, jeżeli jest to przewidziane w umowie o pracę.

  Przywóz i wywóz towarów przez podróżnych przyjeżdżających spoza Wspólnoty Europejskiej podlega ograniczeniom i zakazom.

  Ponadto, pamiętać należy, że przywóz niektórych towarów do Polski z innych państw członkowskich Unii Europejskiej również podlega ograniczeniom i zakazom.

   

  W razie wątpliwości prosimy się zwracać do Centrum Informacji Służby Celnej dla uzyskania dodatkowej informacji.

  Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC)drukuj

  Centrum Informacji Służby Celnej  świadczy pomoc i informacje w zakresie:

  • przepisów celnych oraz przepisów odrębnych związanych z obrotem towarowym;
  • przepisów dotyczących kontroli podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
  • informacji o zasadach kontroli gier hazardowych.

  Więcej informacji dostępnych jest tutaj-> 

  Kontakt

  Infolinia: +801 470 477

  Telefon dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy: +48 33 857 62 51

  Zapytania można również kierować na adres e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

  Specjaliści InfoSC pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Całodobowo w trakcie połączenia telefonicznego z InfoSC można odsłuchać podstawowych informacji dla podróżnych przekraczających granicę. Informacje te są dostępne w 4 językach: polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

  Więcej  informacji dostępnych jest na stronie internetowej Służby Celnej 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: