close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • REPATRIACJA

 •  

  Zasady repatriacji dla osób, które mogą potwierdzić swoje polskie pochodzenie określa ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. O repatriacji ( Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532 z późn. zm.). Wiza wjazdowa w celu repatriacji może być wydana osobie polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na terytorium obecnej Republiki Armenia, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzja, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.


  Zgodnie z tymi zasadami za repatrianta może być uznana wyłącznie osoba, która deklaruje, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, oraz jeżeli wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.


  W procesie repatriacji podstawowe znaczenie mają dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie kandydata na repatrianta. Powinny być one wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego ZSRR i dotyczyć wnioskodawcy, jego rodziców, dziadków lub pradziadków. W szczególności mogą to być : dokumenty potwierdzające tożsamość, akty stanu cywilnego (akt urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu) lub ich poświadczone odpisy, metryki chrztu poświadczające związek z polskością, inne rodzinne lub rodowe dokumenty, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim zawierające wpis informujący  o narodowości polskiej, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, represji, prześladowania osoby ze względu na jej polskie pochodzenie, o rehabilitacji zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej, dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

   

  Ze wszystkich dokumentów, którymi dysponuje wnioskodawca, należy sporządzić ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego ( nie należy przysyłać tylko odpisów dokumentów lub tylko kserokopii ich tłumaczeń). Zgodnie z obowiązującymi zasadami procedury repatriacyjnej dokumenty te nie mogą być wydane powtórnie przez władze Federacji Rosyjskiej. Potwierdzeniem polskiego pochodzenia mogą być wyłącznie dokumenty dotyczące wnioskodawcy lub jego przodków wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne oraz organy byłego ZSRR do dnia 31 grudnia 1991 roku.

   

  Należy podkreślić, że uznanie polskiego pochodzenia związane jest nie tylko z posiadaniem dokumentów potwierdzających pochodzenie rodziców, dziadków i pradziadków. Zależy ono również od potwierdzenia związków z polskością kultywowanych w rodzinie, znajomości języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej kulturze i stanie współczesnym. Rozmowa z konsulem służy również przedstawieniu uzasadnienia zamiaru osiedlenia się w Polsce.

   

  Wizę wjazdową w celu repatriacji do Polski wydaje się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego posiadanie lub zapewnienie lokalu mieszkalnego oraz źródeł utrzymania w RP. Osoba wjeżdżająca do Polski w ramach repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z chwilą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Osoba ubiegająca się o repatriację otrzymuje blankiety wniosków repatriacyjnych oraz informację dotyczącą kolejnych etapów procedury repatriacyjnej.

   

  Wykaz niezbędnych dokumentów w celu wydania wizy repatriacyjnej :

               1) wniosek o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji (do pobrania na stronie: www.moskwa.msz.gov.pl),

  2) dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie,

  3) dokumenty potwierdzające warunki do osiedlenia się w Polsce,

  4) zaświadczenie o braku zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych,

  5) zaświadczenie o niekaralności,

  6) inne dokumenty wskazane przez konsula.

   

  Wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji możliwe jest dopiero po przedstawieniu przez kandydata na repatrianta tzw. warunków do osiedlenia się w Polsce (zaproszenia), tj. gwarancji zawierających zapewnienie otrzymania mieszkania i posiadania źródła utrzymania w Polsce oraz ewentualnie deklaracji pomocy organizacyjnej lub finansowej przez okres pierwszych 12 miesięcy pobytu w Polsce. Zaproszenie takie może być wystosowane przez gminę (lokalny organ władzy samorządowej), bądź przez najbliższą rodzinę kandydata na repatrianta (małżonek, rodzice, rodzeństwo lub dzieci wnioskodawcy).

   

  Wiza wjazdowa w celu repatriacji nie może być wydana osobie, która:

               1) nie posiada polskiego pochodzenia (nie spełnia w całości przepisów art. 5 ustawy o repatriacji),

  2) utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.,

  3) repatriowała się z terytorium Polski na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944 - 1957 z republikami byłego ZSRR,

  4) w czasie pobytu poza granicami Polski działała na szkodę podstawowych interesów Polski,

  5) uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka.

   

  Pomoc dla repatriantów

   

  Osobie, której wydano decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej w celu repatriacji, a także członkom jej najbliższej rodziny, konsul może zapewnić pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie nauki języka polskiego.

  Repatriantowi i przybyłym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny repatrianta może być udzielona pomoc przez zapewnienie uczestnictwa w bezpłatnych kursach języka polskiego o adaptacji w społeczeństwie polskim.

  Repatriantowi oraz przybywającym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny repatrianta, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udziela się jednorazowo pomocy ze środków budżetu państwa na:

  - pokrycie kosztów przejazdu od najbliższej jego miejscu zamieszkania za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości ceny biletu kolejowego drugiej klasy oraz równowartości ceny jednego biletu kolejowego drugiej klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia;

  - zagospodarowanie i bieżące utrzymanie;

  - pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu.

  Szczegółowe uregulowania o formach i trybie udzielenia pomocy dla repatriantów określają przepisy rozdziału 4 ustawy o repatriacji.

   

  WAŻNE

  Uprzejmie prosimy zapoznać się z poniższą informacją

   

  Wszelkie regulacje, związane z przyjęciem przez obywatela rosyjskiego obywatelstwa obcego określa Ustawa Federalna z dnia 31.05.2002 roku nr 62-FZ „O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej”.

   

  Dwa obywatelstwa

  Zgodnie z p. 6 powyższej ustawy, jeśli inaczej nie stanowi umowa międzynarodowa Federacji Rosyjskiej lub ustawa federalna, obywatel Federacji Rosyjskiej, stale zamieszkujący poza granicami Federacji Rosyjskiej (za wyjątkiem obywateli Federacji Rosyjskiej, stale zamieszkującymi  poza granicami Federacji Rosyjskiej), posiadający również inne obywatelstwo lub inny ważny dokument, potwierdzający jego prawo do stałego pobytu w państwie obcy (dalej również – dokument stałego pobytu w państwie obcym), obowiązany jest złożyć pisemne powiadomienie o posiadaniu innego obywatelstwa lub dokumentu stałego pobytu w państwie obcym do terenowego organu federalnej władzy wykonawczej w zakresie kontroli i nadzoru migracji (zarząd do spraw migracji UMSW na dany obwód), о miejscu zamieszkania danego obywatela w granicach Federacji Rosyjskiej (w przypadku braku takiego – w miejscu jego pobytu w granicach Federacji Rosyjskiej, а w przypadku braku miejsca zamieszkania i pobytu w granicach Federacji Rosyjskiej – w miejscu jego faktycznego pobytu w Federacji Rosyjskiej) w ciągu  sześćdziesięciu dni od dnia nabycia przez danego obywatela innego obywatelstwa lub otrzymania dokumentu stałego pobytu w państwie obcym.

  Obywatel, który nie złożył powiadomienia w oznaczonym terminie w związku z pobytem poza granicami Federacji Rosyjskiej, obowiązany jest złożyć takie powiadomienie najpóźniej trzydzieści dni od dnia wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Takie same zasady dotyczą nieletnich obywateli.

  Złożenie powiadomienia o posiadaniu innego obywatelstwa lub dokumentu stałego pobytu w państwie obcym przez obywatela Federacji Rosyjskiej lub pełnomocnika obywatela Federacji Rosyjskiej następuje osobiście lub przez jego pełnomocnika albo w ustalonym trybie przesyłką pocztową za pośrednictwem placówki federalnej łączności pocztowej (Poczta Rosji) za okazaniem przez osobę, składającą dane powiadomienie paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej lub innego dokumentu, stwierdzającego jego tożsamość na terytorium Federacji Rosyjskiej ( w tym dokumentu, stwierdzającego tożsamość obywatela obcego na terytorium Federacji Rosyjskiej i uznawanego za taki przez Federację Rosyjską, jeśli wspomniane powiadomienie składa obywatel obcy, będący pełnomocnikiem obywatela Federacji Rosyjskiej.

  W powiadomieniu podaje się następujące informacje o obywatelu Federacji Rosyjskiej, którego ono dotyczy:

  а) nazwisko, imię, imię ojca;

  b) data i miejsce urodzenia;

  c) miejsce zamieszkania (w przypadku braku takiego – miejsce pobytu, w przypadku braku miejsca zamieszkania i miejsca pobytu – miejsce faktycznego przebywania);

  d) seria i numer paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej lub innego dokumentu tożsamości danego obywatela na terytorium Federacji Rosyjskiej;

  e) nazwa posiadanego innego obywatelstwa, seria, numer i data wydania paszportu państwa obcego lub innego dokumentu, stwierdzającego posiadanie przez danego obywatela innego obywatelstwa, i (lub) nazwa, seria, numer i data wydania danemu obywatelowi dokumentu stałego pobytu w państwie obcym;

  f) data i podstawa nabycia innego obywatelstwa lub otrzymania dokumentu stałego pobytu w państwie obcym;

  g) informacje o przedłużeniu terminu ważności dokumentu stałego pobytu w państwie obcym lub otrzymania nowego odpowiedniego dokumentu;

  h) informacje o wniosku do właściwego organu państwa obcego o zrzeczeniu się danej osoby obywatelstwa danego państwa obcego lub o zrzeczeniu się posiadanego przez tę osobę dokumentu stałego pobytu w państwie obcym (w przypadku złożenia takiego wniosku).

  Do powiadomienia, wskazanego w części piątej niniejszego artykułu załącza się kopię posiadanego przez obywatela Federacji Rosyjskiej, którego dotyczy dane powiadomienie, paszportu państwa obcego lub innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie innego obywatelstwa i / lub dokumentu stałego pobytu w państwie obcym, jak też kopię paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość danego obywatela na terytorium Federacji Rosyjskiej. W przypadku, jeśli powiadomienie składa pełnomocnik wskazanego obywatela, również załącza się kopię paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej pełnomocnika (jeśli pełnomocnik jest obywatelem Federacji rosyjskiej) lub kopię dokumentu tożsamości obywatela obcego na terytorium Federacji Rosyjskiej i uznawanego za taki przez Federację Rosyjską (jeśli pełnomocnik jest obywatelem obcym).

  W przypadku złożenia powiadomienia, wskazanego w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, przez pełnomocnika osoby, wskazanej w części trzeciej lub czwartej niniejszego artykułu, do powiadomienia załącza się również kopię pełnomocnictwa, poświadczoną zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej o notariacie, oraz kopię paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej pełnomocnika (jeśli pełnomocnik jest obywatelem Federacji Rosyjskiej) lub kopię innego dokumentu tożsamości obywatela obcego na terytorium Federacji Rosyjskiej i uznawanego na taki przez Federację Rosyjską (jeśli pełnomocnik jest obywatelem obcym).

  Druki powiadomień wydawane są na poczcie.

  Przepisy artykułu 6 UF stosuje się wobec obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy posiadają (nabyli) obywatelstwo jednego lub więcej państwa obcego lub otrzymali jeden lub więcej dokument stałego pobytu w państwie obcym. W przypadku nabycia przez obywatela Federacji Rosyjskiej każdego innego obywatelstwa lub otrzymania przezeń każdego nowego dokumentu stałego pobytu w państwie obcym dany obywatel lub jego pełnomocnik obowiązany jest złożyć o tym powiadomienie zgodnie z przepisami, zawartymi w niniejszym artykule.

   

  Zrzeczenie się obywatelstwa.

   

  Art. 19, 20 UF

   

  Artykuł 19.

  1. Zrzeczenie się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej przez osobę, zamieszkującą na terytorium Federacji Rosyjskiej, następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia woli takiej osoby w zwykłym trybie, za wyjątkiem przypadków, przewidzianych w artykule 20 niniejszej Ustawy Federalnej.

  2. Zrzeczenie się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej przez osobę, zamieszkującą na terytorium państwa obcego następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia woli takiej osoby w trybie uproszczonym, za wyjątkiem przypadków, przewidzianych w artykule 20 niniejszej Ustawy Federalnej.

  3. Zrzeczenie się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej dziecka, którego jeden z rodziców posiada obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, a drugi rodzic jest obywatelem obcym lub którego jedyny rodzic jest obywatelem obcym, następuje w trybie uproszczonym na wniosek obojga rodziców lub na wniosek jedynego rodzica.

   

  Artykuł 20. Podstawa odmowy zrzeczenia się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej

   

  Zrzeczenie się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej jest niedopuszczalne, jeśli obywatel Federacji Rosyjskiej:

  а) posiada niewykonane wobec Federacji Rosyjskiej zobowiązanie z tytułu ustawy federalnej;

  b) został oskarżony przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej w sprawie karnej lub prawomocnym wyrokiem sądu skazany na karę podlegająca wykonaniu;

  c) nie posiada innego obywatelstwa i gwarancji jego nabycia.

   

  Tryb rozpatrzenia spraw obywatelstwa reguluje Dekret Prezydenta FR z dnia 14.11.2002 roku nr 1325

   

   

  P. 23. Zrzeczenie się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej osoby, zamieszkującej na terytorium Federacji Rosyjskiej lub poza jej granicami, następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia woli danej osoby. W przypadkach, przewidzianych w artykule 20 Ustawy Federalnej, zrzeczenie się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej jest niedopuszczalne.

  P. 24. Przy zrzeczeniu się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej na podstawie części pierwszej artykułu 19 ustawy Federalnej przez osobę, zamieszkującą na terytorium Federacji Rosyjskiej, wraz z wnioskiem (załącznik nr 4) składa się dokument właściwego organu państwa obcego o posiadaniu przez wnioskodawcę innego obywatelstwa lub potwierdzenie możliwości nadania mu innego obywatelstwa w przypadku zrzeczenia się obywatelstwa Federacji rosyjskiej, jak też dokument organu podatkowego Federacji Rosyjskiej o braku zadłużenia z tytułu podatków.

  Przy zrzeczeniu się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej na podstawie części drugiej artykułu 19 Ustawy Federalnej osoby, zamieszkującej na terytorium państwa obcego, wraz z wnioskiem (załącznik nr 5) przedkłada się:

  Dokument potwierdzający zezwolenie właściwego organu państwa obcego na pobyt w danym państwie (w razie braku tych danych w paszporcie wnioskodawcy);

  dokument o skreśleniu z ewidencji meldunkowej w miejscu zamieszkania w Federacji Rosyjskiej (w razie braku takich danych w paszporcie wnioskodawcy);

  dokument uprawnionego organu państwa obcego o posiadaniu przez obywatela innego obywatelstwa lub potwierdzenia możliwości nadania wnioskodawcy innego obywatelstwa w przypadku jego zrzeczenia się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej;

  dokument organu podatkowego Federacji Rosyjskiej o braku zadłużenia z tytułu podatków.

   

   

  Tel. +7 495 2311562

   

  Tel. +7 495 2311608

   

  Dokument w formacie Portable Document FormatTekst ujednolicony ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o repatriacji (184 KB)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: