close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 • Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym. Opłaty przyjmowane są w kasie Wydziału Konsularnego w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności:  gotówką w walucie euro. Taryfa opłat konsularnych jest dostępna w siedzibie Wydziału Konsularnego i stanowi podstawę do pobierania opłat konsularnych 

   

   TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH 

   

  w walucie: EUR

                obowiązuje od 01.01.2016

  podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr  poz. 2237.)


  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr123, poz. 776 z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennego i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42,poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom - za okazanie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat - jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu - przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: