close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • STUDIA W ROSJI

 • Informacje nt. procedury ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe w Federacji Rosyjskiej dostępne są na oficjalnej stronie dotyczącej rekrutacji cudzoziemców na naukę w Rosji: 

   

  http://russia.study/

   

  Istnieją również niżej opisane procedury, tj. rekomendacja kandydatów za pośrednictwem Ambasady RP w Moskwie na studia w ramach tzw. puli prezydenckiej (z budżetu) na Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz Akademię Dyplomatyczną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

   

  Informacja nt. procedury ubiegania się o przyjęcie na studia w MGIMO i Akademii Dyplomatycznej

   

   

  • Corocznie Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz Akademia Dyplomatyczna przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oferują bezpłatne miejsca dla kandydatów z Polski. Miejsca te przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Prezydenta FR i finansowane są z budżetu federalnego. W korespondencji otrzymywanej każdego roku z MGIMO i Akademii Dyplomatycznej nie jest wskazywany limit przyjęć polskich obywateli.

  Szczegółowa informacja nt. wymagań i terminarza rekrutacji przesyłana jest przez obie uczelnie około miesiąca marca każdego roku.

   

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem rekomendacji Ambasady RP w Moskwie na studia na powyższych dwóch uczelniach proszone są o przesyłanie podania w tej sprawie w formie elektronicznej (skan) na adres pocztowy Ambasady: moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  Podanie powinno zawierać CV kandydata, list motywacyjny i ewentualnie dokumenty towarzyszące, które kandydat uzna za wspierające jego zgłoszenie (np. opinie z odbytych praktyk, zaświadczenia o ukończonych kursach, rekomendacje pracowników naukowych itp.). Ponadto, należy wskazać, na którą uczelnię kandydat chciałby otrzymać rekomendację (można wskazać obie uczelnie).

   

  Data przesyłania podania: do 15 maja każdego roku (w przypadku Akademii Dyplomatycznej) i do 1 czerwca (w przypadku MGIMO). W przypadku zmiany przez którąś z uczelni terminu przesyłania informacji o kandydatach, którym Ambasada udzieliła rekomendacji, Ambasada zastrzega sobie prawo odpowiedniej zmiany ww. terminów zgłoszeń.  

   

   

  Jednocześnie informujemy, że rekomendacje mogą być udzielane w liczbie odpowiadającej przyznanej przez obie uczelnie puli miejsc dla obywateli RP w danym roku. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że rola Ambasady w procesie kierowania obywateli RP na ww. uczelnie ogranicza się do wystawienia rekomendacji. Sprawy związane bezpośrednio z procesem rekrutacyjnym, w tym przyjazd do Rosji i przekazanie wszystkich wymaganych dokumentów, organizowane są przez kandydatów indywidualnie.

   

    

  Warunki naboru studentów zagranicznych do uczelni rosyjskich

  Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie przyjmuje dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia każdego roku.

   

  Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej Ośrodka:

   

  http://www.ronik.org.pl/index.php/pl/edukacja-w-rosji

   

  Podania kandydatów rozpatruje Komisja Rekrutacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo przydziela przyjętych kandydatów do różnych miast i uczelni.

   

   

  Osoby przyjeżdżające na studia zobowiązane są mieć ze sobą paszport, oryginały dokumentów poświadczających wykształcenie z załącznikami, wyników badań lekarskich oraz dodatkowo 7 fotografii.

   

   

  Przyjęty kandydat pokrywa koszty przejazdu do Rosji i z powrotem do kraju we własnym zakresie.

   

   

  Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie korespondencji z lutego 2010 roku, które otrzymała Ambasada RP w Moskwie. Niniejsza procedura jest powtarzana przez stronę rosyjską każdego roku. O ewentualne zmianach w opisanej procedurze strona przyjmująca winna informować na stronie internetowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki w Warszawie oraz stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej.

   

   

   

   

   

  ankieta szkoły wyższe FR (pdf)

  MGIMO wymogi (pdf)

  Akademia dyplomatyczna str.1 (pdf)

  Akademia dyplomatyczna str. 2 (pdf)

  specjalizacje studia licencjackie/magisterskie (pdf)

  specjalizacje studia podyplomowe  (pdf)

  ankieta studia w Rosji

  przeciwskazania medyczne (pdf)

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: